NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Fyzikálny chemik


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496012

Garancia
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Fyzikálny chemik vykonáva alebo riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, poskytuje poradenstvo či vzdelávanie v odbore fyzikálnej chémie. Využíva spektrálne, optické, elektrické a ďalšie štruktúrne metódy na popis kinetického a termodynamického priebehu chemických reakcií v roztokoch a v tuhej fáze.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Aplikuje získané teoretické vedomosti i praktické zručnosti v rôznych oblastiach výrobných a technologických procesov i vo výskumnej sfére. Študuje smery vývoja odboru, formuluje problémy a hypotézy, určuje vhodné postupy a techniky riešenia, samostatne alebo s vedeným kolektívom rieši daný problém, formuluje, interpretuje, prezentuje a publikuje výsledky výskumu. Podieľa sa na aplikácii výsledkov výskumu v iných vedných odboroch a v hospodárskej praxi. Je tvorivým pracovníkom nielen vo výskume, technologickej praxi ale aj v ďalších oblastiach aplikácií fyzikálnej chémie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Právne predpisy:Klasifikácie
ISCO-08: 2113 - Chemici (okrem chemického inžinierstva)
SK ISCO-08: 2113004 - Fyzikálny chemik
SK NACE Rev.2: Výroba chemikálií a chemických produktov
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Vedecký výskum a vývoj
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Chemik

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
chemická fyzika
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
fyzikálna chémia
(Poznatky nových smerov vývoja odboru.)
7
organická chémia
5
anorganická chémia
7

Návrhy na doplnenie EKR
elektrochémia
7
koloidná chémia
7
fyzikálna chémia povrchov
7
chemická analýza
7
molekulová spektroskopia
7
chemická termodynamika
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
7
právne predpisy v oblasti chémie
7
štatistické metódy vo výskume
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
analýza chemických látok
7
obsluha a starostlivosť o prístroje a zariadenia na výkon analýz vo fyzikálnej chémii
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov chemických meraní
7
riešenie stredne náročných inžinierskych problémov v technickej praxi
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód vo fyzikálnej chémii vo výskume a vo výrobných a technologických procesoch
7
modelovanie kinetiky a termodynamiky procesov
(Uplatňovanie spektrálnych, optických, elektrických a ďalších štruktúrnych metód na popis kinetického a termodynamického priebehu chemických reakcií v roztokoch a v tuhej fáze.)
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore fyzikálnej chémie
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
formulácia problémov a hypotéz
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE