NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Fyzik elektriny a magnetizmu


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496001

Garancia
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Fyzik elektriny a magnetizmu vykonáva alebo riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, poskytuje poradenstvo či vzdelávanie v odbore fyziky elektriny a magnetizmu. Skúma deje a zákonitosti vznikajúce pri pôsobení elektrického a magnetického poľa na rôzne látky.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Aplikuje získané teoretické vedomosti i praktické zručnosti v rôznych oblastiach výrobných a technologických procesov i vo výskumnej sfére. Študuje smery vývoja odboru, formuluje problémy a hypotézy, určuje vhodné postupy a techniky riešenia, samostatne alebo s vedeným kolektívom rieši daný problém, formuluje, interpretuje, prezentuje a publikuje výsledky výskumu. Podieľa sa na aplikácii výsledkov výskumu v iných vedných odboroch a v hospodárskej praxi. Je tvorivým pracovníkom nielen vo výskume, technologickej praxi ale aj v ďalších oblastiach aplikácií fyziky elektriny a magnetizmu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2111 - Fyzici a astronómovia
SK ISCO-08: 2111006 - Fyzik elektriny a magnetizmu
SK NACE Rev.2: Vedecký výskum a vývoj
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Fyzik

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
aplikovaná matematika
(Matematická analýza pre fyzikov.)
7
elektronika
(Logické obvody, usmerňovače, filtre, stabilizátory, Stabilizované jednosmerné zdroje. Generátory harmonických signálov, Operačné zosilňovače, A/D a D/A prevodníky.)
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Návrhy na doplnenie EKR
právne predpisy v oblasti elektriny a magnetizmu
7
štatistické metódy vo výskume
7
fyzika kondenzovaných látok
(Kryštálová štruktúra, elektrina a magnetizmus, supravodivosť.)
7
elektrické pole
(Elektrostatické pole vo vákuu. Práca síl v elektrostatickom poli. Stacionárne elektrické pole.)
7
magnetické pole
(Vznik, vlastnosti a základné veličiny stacionárneho magnetického poľa vo vákuu. Silové interakcie magnetického poľa s pohybujúcimi sa elektricky nabitými časticami a s elektrickými prúdmi. Kvazistacionárne elektrické pole. Jav elektromagnetickej indukcie. Energia magnetického poľa.)
7
elektrický prúd
(Vedenie elektrického prúdu v pevných látkach, elektrolytoch, polovodičoch, plynoch a vo vákuu. Termoelektrické javy.)
7
striedavý prúd a napätie
(Striedavé prúdy a základné obvody striedavého elektrického prúdu. Viacfázové prúdy. Točivé magnetické pole.)
7
magnetizmus látok
(Magnetické vlastnosti látok. Magnetická polarizácia. Diamagnetizmus a paramagnetizmus. Usporiadaná magnetická štruktúra. Feromagnetiká. Magnetizačné procesy vo feromagnetikách.)
7
vedecké metódy výskumu a vývoja
(Vedecké metódy výskumu a vývoja v odbore fyzik elektriny a magnetizmu)
7
etické a spoločenské stránky vedeckej práce
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
charakterizácia štruktúry a mikroštruktúry kondenzovaných látok
(RTG, SEM, DSC.)
7
meranie elektrických veličín
(Meranie elektrického napätia, meranie elektrického prúdu, Ohmov zákon, Kirchhoffove zákony, meranie elektrického odporu, meranie Impedancie.)
7
meranie magnetických veličín
(Meranie magnetického poľa, meranie a charakterizácia hysteréznej slučky (koercitívne pole, magnetizácia, straty), meranie magnetickej permeability.)
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov meraní
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód vo fyzike elektriny a magnetizmu vo výskume a vo výrobných a technologických procesoch
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore fyzik elektriny a magnetizmu
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
automatizácia a riadenie experimentu
7
uplatnenie základov programovania vo vedeckej činnosti, výskume a v aplikačnej praxi
(Základné zručnosti v numerickom a grafickom spracovaní vedeckých dát a základné znalosti programovania Riešenie jednoduchých fyzikálnych problémov prostredníctvom softvérovej aplikácie.)
7
formulácia problémov a hypotéz v odbore fyzik elektriny a magnetizmu
7
navrhovanie postupov a techník riešenia problémov v odbore fyzik elektriny a magnetizmu
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE