NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Kontrolný fyzik v jadrovej elektrárni


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496000

Garancia
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu

Alternatívne názvy
Jadrový fyzik , nukleárny fyzik

Charakteristika
Fyzik jadrový, molekulárny, nukleárny vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, prípadne poskytuje poradenstvo či vzdelávanie v odbore jadrovej fyziky. Špecializuje sa napríklad na štruktúru jadier a molekúl, vlastnosti jadrovej hmoty či na jadrové reakcie. Študuje smery vývoja odboru, formuluje problémy a hypotézy, určuje vhodné postupy a techniky riešenia, samostatne alebo s vedeným kolektívom rieši daný problém, formuluje, interpretuje, prezentuje a publikuje výsledky výskumu. Podieľa sa na aplikácii fyzikálneho výskumu napríklad vo vedných odboroch chémie, farmakológie, ekológie či medicíny, alebo pri vývoji radiofarmák, dozimetrie a perspektívnych metód jadrovej energetiky.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky 317/2002 o požiadavkách na systémy kvality držiteľov oprávnení a o zmene a doplnení vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 187/1999 Z. z. o odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových zariadení

  • Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, prevádzku jadrového zariadenia alebo vyraďovanie podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 4)
    Špecifikácia:
    Preverenie osobitnej odbornej spôsobilosti skúšobnou komisiou zriadenou Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Zákon 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§24 ods. 4)

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Právne predpisy:Klasifikácie
ISCO-08: 2111 - Fyzici a astronómovia
SK ISCO-08: 2111005 - Fyzik jadrový, molekulárny, nukleárny
SK NACE Rev.2: Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Fyzik

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
matematická gramotnosť Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Návrhy na doplnenie EKR
jadrová fyzika
(aplikovaná jadrová fyzika, rádiologická fyzika, experimentálna jadrová a časticová fyzika, jadrové inžinierstvo)
7
matematika
7
metódy merania nízkych teplôt
(v niektorých oblastiach základného výskumu)
7
rádioaktivita a rozpady
7
fyzika tuhých látok
7
základy kvantovej fyziky a kvantovej teórie poľa
7
nukleárna chémia
7
termonukleárna syntéza, štiepenie jadier
7
teoretická fyzika
(v niektorých oblastiach základného výskumu)
7
počítačová grafika a geometria
(v niektorých oblastiach základného výskumu)
7
spektroskopia
(v niektorých oblastiach základného výskumu)
7
štatistické metódy vo výskume
7
vedecké metódy výskumu a vývoja
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
7
účinky radiácie na ľudský organizmus a životné prostredie
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Návrhy na doplnenie: EKR
práca so spektroskopickými a mikroskopickými prístrojmi a zariadeniami
(v základnom výskume)
7
matematické modelovanie a simulácie systémov
7
rozptylové experimenty
(v základnom výskume)
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód v nukleárnej oblasti
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore jadrovej fyziky
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov výskumov
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k prieskumným prácam a výskumným úlohám
7
rozpoznávanie vzniku problémov a rizík pri riešení projektov, určovanie príčin, predvídanie dôsledkov a modifikácia ďalších postupov
7
návrh projektov v oblasti jadrovej, molekulárnej, nukleárnej fyziky
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore jadrovej, molekulárnej, nukleárnej fyziky
7
formulácia problémov a hypotéz vo výskume a vývoji v odbore jadrovej, molekulárnej, nukleárnej fyziky
7
riešenie výskumných úloh v odbore aerodynamika, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
7
posudzovanie rizika z hľadiska jadrovej bezpečnosti
7
dozimetrická kontrola životného prostredia
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE