NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Ortopéd


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Ortopéd vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, liečbe, posudzovaní a výskume ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva vo všetkých vekových kategóriách.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 5 rokov

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore ortopédia, uvedeného vo Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08: 2212018 - Ortopéd
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
fyzická zdatnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zásady farmakoterapie
(zásady farmakoterapie v ortopédii)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
(so zameraním na topografickú a funkčnú anatómiu pohybové ústrojenstvo, embryológiu a genetiku vrodených a vývojových chýb a systémových ochorení)
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore ortopédia
(patofyziológia vrodených a získaných ochorení, stavov a úrazov pohybového systému všetkých vekových kategórií)
7
klinické disciplíny
(cievna a plastická chirurgia, traumatológia, reumatoortopédia, onkoortopédia, geriatrická ortopédia, neuroortopédia, detská ortopédia, imunológia, ortopedická protetika, rádiodiagnostika, rádioterapia, nukleárna medicína a liečebná rehabilitácia)
7
klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore ortopédia
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v špecializačnom odbore ortopédia
(diagnostika ochorení pohybového aparátu neinvazívnymi a invazívnymi metódami)
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore ortopédia
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore ortopédia
(konzervatívne neoperačné metódy a operačné postupy riešenia ochorení pohybového systému)
7
princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívna starostlivosť
(princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti o pacienta s ochorením alebo úrazom pohybového systému vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie v ortopédii, výživy a intenzívnej starostlivosti)
7
princípy a metódy ošetrenia rán a obväzová technika
(princípy a metódy ošetrenia rán a obväzové techniky; technika sadrovania, fixácií, využitia ortéz a pod.)
7
celková a miestna anestézia a resuscitácia
(princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie)
7
patofyziológia a liečba bolesti
(patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti)
7
patofyziológia a terapia šokových stavov
(patofyziológia šokových stavov a princípy a metódy terapie šokových stavov)
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
(princípy a metódy prevencie ochorení, stavov, úrazov pohybového systému)
7
princípy a metódy dispenzarizácie
(princípy a metódy dispenzarizácie pacientov)
7
epidemiológia chorôb
(výskyt a rozloženie chorôb, so zdravím súvisiacich stavov a úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia)
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore ortopédia)
7

Návrhy na doplnenie EKR
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika v zdravotníctve
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v ortopédii
(indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód ako napr.: röntgenologických, CT, MR a angiografických vyšetrení, artrografia a vnútrokĺbová aplikácia rádionuklidov a pod. )
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v ortopédii
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v ortopédii
(aplikácia terapeutických metód a postupov v ortopédii ako napr.: artroskopia kolena, ramena, inej lokality (ošetrenie meniskov a/alebo plastiky LCA a/alebo lézií chrupky a/alebo ASK synovektómie, subakromiálna dekompresia pre impingement syndróm, rekonštrukcia rotátorovej manžety, mozaikové plastiky chrupky iné), otvorená synovektómia, ošetrenie svalov a šliach (elongácie, sutury, transfery) a mäkkých častí – (dve operácie pre pes equinovarus), korekčná osteotómia na hornej alebo dolnej končatine (vrátane nohy) a artrodéza (zápästia, kĺbov ruky, členka, kĺbov nohy a iných lokalít), ošetrenie nezhubných nádorov kostí a nádorov mäkkých tkanív a nádorom podobných afekcií, implantácia cervikokapitálnej protézy (CKP), totálnej endoprotézy (TEP) bedra (kolena), zatvorená alebo miniinvazívna repozícia zlomeniny, repozícia luxácií kĺbov (rameno, AC, lakeť, ruka, bedro, koleno, členok, noha) a epifyzeolýz (aj otvorené), vrátane repozície vývojovej luxácie bedra a epifyzeolýzy hlavy femuru u detí, fixácia zlomeniny acetábula alebo pertrochanterickej zlomeniny femuru, osteosyntéza zlomeniny diafýzy (napríklad femur, humerus), osteosyntéza zlomeniny pately, členka, intraartikulárne fraktúry, ošetrenie vonkajším fixátorom (otvorenej zlomeniny, elongácie), amputácie a exartikulácie, odstránenie osteosyntetického materiálu, punkcie a instilácie do kĺbov a pod.)
7
manažovanie pacientov v ortopédii
(príjem, hospitalizácia, prepustenie, preklad a pod.)
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v ortopédii
7
revízna a posudková činnosť v ortopédii
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE