NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Klinický onkológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
495964

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Klinický onkológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou a diferenciálnou diagnostikou zhubných nádorov (solídnych nádorov, leukémií a lymfómov), ich komplikácií a medikamentovou liečbou (cytostatickou, hormonálnou, imunomodulačnou a podpornou).

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zabezpečuje sledovanie a dispenzarizáciu onkologických pacientov liečených chemoterapiou, hormonálnou liečbou, imunoterapiou a biologickou terapiou. Zabezpečuje klinický výskum a rozvoj diagnostiky a medikamentovej liečby systémových onkologických chorôb a solídnych zhubných nádorov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 5 rokov

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore klinická onkológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08: 2212013 - Klinický onkológ
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore klinická onkológia
(etiológia, patogenéza, patofyziológia najmä zhubných ochorení orgánov a orgánových systémov)
7
klinické disciplíny
(ako napr.: vnútorné lekárstvo, klinická onkológia (s dôrazom na základy biológie normálnych a nádorových buniek vrátane onkologickej genetiky a molekulovej biológie; určenie štádia nádorovej choroby podľa klasifikácie TNM; zásady racionálnej farmakoterapie; internistické postupy pri diagnostike a liečbe komplikujúcich a sprievodných vnútorných chorôb vyskytujúcich sa u onkologických pacientov; metódy chemoterapie; základy nádorovej imunológie a jej aplikácie v diagnostike a liečení nádorov; základy indikácie rádioterapie a chirurgickej liečby nádorových chorôb; toxicita kombinovanej chemoterapie a rádioterapie nádorových chorôb, riešenie lokálnych a celkových komplikácií tejto liečby a pod.)
7
klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore klinická onkológia
(klinický obraz zhubných nádorov ako napr.: solídnych nádorov, leukémií a lymfómov a pod. a ich komplikácií)
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika zhubných ochorení
(princípy diagnostiky napr. prostredníctvom: CT, MR a pod.)
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore klinická onkológia
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore klinická onkológia
(stratégia štandardných terapeutických postupov pri liečení jednotlivých zhubných nádorov a optimálne postupy medikamentovej liečby jednotlivých štádií zhubných nádorov u pacientov s komorbiditou a bez nej)
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
(princípy a metódy prevencie ochorení, stavov, úrazov)
7
princípy a metódy dispenzarizácie
(princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s onkologickými ochoreniami)
7
epidemiológia chorôb
(výskyt a rozloženie chorôb, so zdravím súvisiacich stavov a úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách)
7
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore klinická onkológia; metodológia klinického skúšania protinádorových a pomocných liekov v jednotlivých fázach a pod.)
7
zásady farmakoterapie
(zásady farmakoterapie v klinickej onkológii s dôrazom napr.: na zásady racionálnej farmakoterapie, mechanizmus účinku, farmakokinetiky, farmakodynamiky, dávkovanie, účinnosť, nežiaduce účinky a ich liečba pri jednotlivých protinádorových liečivách a kombináciách liečiv ako sú cytostatiká, hormóny, imunomodulačné a imunoterapeutické prípravky, podporné liečivá, antibiotiká; metódy vykonávania vysokodávkovanej chemoterapie, indikovanie chemoterapie a inej medikamentovej liečby u pacientov vo veku nad 65 rokov; toxicita kombinovanej chemoterapie a rádioterapie a pod.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v klinickej onkológii
(indikácia, interpretácia, aplikácia vyšetrovacích metód v klinickej onkológii ako napr.: laboratórne vyšetrenia so zameraním na nádorovú chorobu, rádiodiagnostické vyšetrenia, punkcia a trepanobiopsia kostnej drene, punkcia likvoru a pod.)
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v klinickej onkológii
(sledovanie pacientov s nádorovými ochoreniami)
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v klinickej onkológii
(aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia špecifických výkonov klinickej onkológie ako napr.: zostavenie a podávanie intravenóznej chemoterapie, riedenie a aplikácia jednotlivých cytostatík a biologickej terapie, aplikácia cytostatík do likvoru, riešenie internistických komplikácií u onkologických pacientov a pod.)
7
edukácia pacienta
(zostavenie a realizácia individuálneho edukačného programu)
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v klinickej onkológii
7
revízna a posudková činnosť v klinickej onkológii
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v klinickej onkológii
(príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.)
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE