NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Imunoalergológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
495963

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Imunoalergológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a využíva poznatky všeobecnej imunológie a alergológie v liečebnej a preventívnej starostlivosti. Zaoberá sa objasňovaním etiopatogenézy (príčin) chorôb imunitného systému, určovaním správnej diagnózy, dynamickým sledovaním priebehu, liečbou a dispenzarizáciou, ako aj určovaním prognóz a odhaľovaním vrodených a získaných porúch imunitného systému.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 5 rokov

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia uvedeného vo Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08: 2212004 - Imunoalergológ
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia
(etiológia, patogenéza, patofyziológia najmä vnútorných orgánov, lymfatického systému a telesných tekutín, neuroendokrinného imunitného systému a vrodených a získaných ochorení imunitného systému)
7
klinické disciplíny
(ako napr.: vnútorné lekárstvo, reumatológia (autoimunitné choroby), klinická biochémia (s dôrazom na špecifické laboratórne metódy v imunoalergológii), pneumológia (alergické stavy dýchacích ciest), klinická imunológia a alergológia (s dôrazom na princípy nešpecifickej imunity, bunky zúčastňujúce sa alergickej odpovede, zápal, mediátory zápalu, zápalová odpoveď - molekulové a bunkové interakcie, akútny a chronický zápal, kmeňové bunky), imunologická tolerancia, imunitná odpoveď in vivo; princípy genetickej determinácie imunitnej odpovede; princípy imunodeficiencie - primárne a sekundárne (najmä AIDS); princípy hypersenzitívnych alergických reakcií; princípy autoimunity a autoimunitné choroby - antiinfekčná imunita, protinádorová imunita; zásady imunológie a imunogenetiky pri transplantáciách tkanív a orgánov; feto-maternálne vzťahy, imunológia tehotenstva, detského veku a pod.)
7
klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia
(klinický obraz ako napr.: alergií; imunodeficientných stavov, imunopatologických stavov, autoimunitných ochorení a pod.)
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia
(princípy ako napr.: imunoterapie, imunomodulácie a vakcinácie a pod.)
7
prevencia ochorení a ich komplikácií
(princípy a metódy primárnej sekundárnej a terciárnej prevencie v imunoalergológii)
7
princípy a metódy dispenzarizácie
(princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vrodenými a získanými ochoreniami imunitného systému)
7
epidemiológia chorôb
(výskyt a rozloženie chorôb, so zdravím súvisiacich stavov a úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách)
7
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia)
7
zásady farmakoterapie
(zásady farmakoterapie v klinickej imunológii a alergológii)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení imunitného systému
(princípy diagnostiky in vivo ako napr.: kožné testy, spirometria, provokačné a elimačné testy; špecifické imunologické a alergologické vyšetrovacie metódy na posúdenie funkcie nešpecifickej imunity, fagocytóza, komplement, proteíny akútnej fázy, NK-bunky; špecifické imunologické a alergologické vyšetrovacie metódy na posúdenie funkcie špecifickej imunity - sérologické metódy klasické a moderné, celulárne testy, stanovenie hladín cytokínov, určovanie diferenciačných antigénov (imunofenotypizácia, imunofluorescencia); špecifické imunologické a alergologické vyšetrovacie metódy v alergológii - hladiny IgE, IL-4, IL-5, –L-13, test blastickej transformácie lymfocytov; špecifické imunologické a alergologické vyšetrovacie metódy v transplantačnej imunológii - sérologické, celulárne a –NA metódy a iné.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v klinickej imunológii a alergológii
(indikácia, interpretácia, aplikácia vyšetrovacích metód v klinickej imunológii a alergológii ako napr.: kožné testy, expozičné testy, funkčné testy, špeciálne laboratórne vyšetrenia biologického materiálu a iné.)
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v klinickej imunológii a alergológii
(aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia špecifických výkonov klinickej imunológie a alergológie ako napr.: špecifická alergénová vakcinácia; farmakoterapia alergie; farmakoterapia imunodeficientných stavov; farmakoterapia autoimunitných ochorení; inhalačná terapia; terapia život ohrozujúcich imunopatologických stavov a pod. Aktívna spolupráca v transplantológii. )
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v klinickej imunológii a alergológii
(sledovanie pacientov s poruchami imunitného systému)
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
(zostavenie a realizácia individuálneho edukačného programu)
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v imunológii a alergológii
(príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.)
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v imunológii a alergológii
7
revízna a posudková činnosť v imunológii a alergológii
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE