NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 PLC programátor


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
495961

Garancia
Sektorová rada pre elektrotechniku

Alternatívne názvy
Automatizačný inžinier, Programátor riadiacich systémov

Charakteristika
PLC programátor vyvíja a optimalizuje PLC softvér, programuje a oživuje automatizačné zariadenia strojov, uvádza ich do prevádzky a optimalizuje výrobné procesy. Vytvára technickú dokumentáciu k zadaným projektom, spolupracuje s konštruktérmi strojov a zariadení a poskytuje technickú podporu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
Elektrotechnické.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08: 2151020 - PLC programátor
SK NACE Rev.2: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista elektrotechnickej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
matematická gramotnosť Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
samostatnosť Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
4
elektrické stroje a prístroje
4
riadiaca technika
4
počítačom riadená výroba
4
aplikovaná informatika
4
elektrotechnika
4
PLC (Programovateľný logický automat)
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
logika programovania
4
algoritmizácia úloh
4
princípy programovania
4
programovacie jazyky
4
informatika
4
automatizácia
4

Návrhy na doplnenie EKR
štandardy jazykov pre programovanie PLC
(IEC norma 61131-3)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
4
údržba a opravy riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
4
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie elektrických slaboprúdových rozvodov a ich súčastí a zariadení
4
diagnostika porúch elektronických zariadení
4
odovzdávanie pracovných pokynov obsluhe nastavených strojov a zariadení, popr. inštruktáž obsluhy
4

Návrhy na doplnenie: EKR
uvádzanie automatizačných zariadení do prevádzky
4
optimalizácia výrobných procesov
4
programovanie (PLC) automatizačných zariadení
4
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
4
vývoj, optimalizácia a aplikácia PLC softvéru
4
testovanie riadiacich programov PLC
4
tvorba programovej dokumentácie (pre projektových pracovníkov, pre obsluhu zariadenia)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE