NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Hydrogeológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
495960

Garancia
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Hydrogeológ skúma pôvod a tvorbu podzemných vôd, formy ich výskytu, rozšírenie, pohyb, režim, kvalitu a zdroje. Skúma prírodné podmienky využiteľnosti a regulácie podzemných vôd a ich vzťah k povrchovým vodám, pričom prihliada na ich chemické, fyzikálne a biologické vlastnosti a na procesy ich vzájomného pôsobenia s horninami, pôdami, plynmi a inými tekutinami.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Sleduje zloženie a vlastnosti horninového prostredia a ich vplyv na kvantitu a kvalitu podzemných vôd a ich využiteľnosť pre zásobovanie vodou. Navrhuje pásma ochrany vodných zdrojov a podmienok hospodárenia. Podáva návrhy a riešenia sanácie kontaminovaných území.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)
    Špecifikácia:
    Odborná spôsobilosť overená skúškou vykonanou na Ministerstve životného prostredia SR.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov


Klasifikácie
ISCO-08: 2114 - Geológovia a geofyzici
SK ISCO-08: 2114008 - Hydrogeológ
SK NACE Rev.2: Zber, úprava a dodávka vody
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Geológ (geofyzik)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
hydrochémia
7
kartografia - zememeračstvo
7
geofyzika
7
geológia
7
mineralógia
7
princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
7
hydromechanika, hydraulika, pneumatika
7
teória pravdepodobnosti
7
štátna správa a samospráva v oblasti životného prostredia
7
zdroje a premena energie
6
zisťovanie údajov o meteorologických, klimatických a pôdnych podmienkach
7
agrometeorológia
7
softvéry pre odborné aplikácie
7
hydrológia
(Hydrológia podzemných vôd.)
7
balneológia
(Základy balneológie, balneotechnika.)
5
hydrogeológia
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
hydrogeologické mapovanie
(Vyvíjanie a spracovávanie geologických a účelových máp.)
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
7
analýza vstupných geologických, hydrogeologických, hydrochemických a kartografických údajov
7
obsluha a starostlivosť o prístroje a zariadenia na výkon hydrogeologických činností
(Nastavovanie a obsluha prístrojovej techniky.)
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov geologických, hydrogeologických, hydrochemických a kartografických prieskumov
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k prieskumným prácam a výskumným úlohám v geológii, hydrogeológii, hydrológii a hydrochémii
7
praktické používanie geodetických a kartografických postupov
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE