NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
495946

Garancia
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály

Alternatívne názvy
Technológ keramickej výroby

Charakteristika
Špecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu stanovuje jednotlivé technologické postupy a zabezpečuje časti technologickej prípravy pri výrobe keramiky, kameniny a porcelánu.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Špecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu dohliada na dodržovanie technologického postupu vo výrobe. Posudzuje kvalitu výrobkov vo všetkých fázach výrobného procesu a navrhuje opatrenia na jeho optimalizáciu. Spolupracuje pri príprave cenových kalkulácií a podieľa sa na aktualizácii technologickej alebo výkresovej dokumentácie. Riadi priebeh skúšok v podnikovom laboratóriu a vyhodnocuje výsledky rozborov vstupných surovín. Pracuje na nových technológiách a zodpovedá za vyhotovenie technickej dokumentácie. Kontroluje hmoty, glazúry vo výrobe a koriguje ich zloženie. Navrhuje optimálnu krivku výpalu keramických, kameninových a porcelánových hmôt a glazúr.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08: 2141044 - Špecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu
SK NACE Rev.2: Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna
vedenie ľudí Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Návrhy na doplnenie EKR
reologické vlastnosti keramických, kameninových a porcelánových hmôt
(Spracovateľské vlastnosti, plasticita, viskozita, hustota keramických, kameninových a porcelánových hmôt.)
7
keramické, kameninové, porcelánové črepové hmoty a glazúry
(Vlastnosti, pórovitosť, pevnosť v lome, koeficient tepelnej rozťažnosti.)
7
chyby vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
(Mechanizmus vzniku chýb, prednostná textúra, vpichy, nesúlad koeficientu tepelnej rozťažnosti črepu a glazúry.)
7
keramické, kameninové, porcelánové hmoty a glazúry
(Receptúry a ich korekcie.)
7
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
7
chemické a mineralogické zloženie surovín na výrobu keramiky, kameniny a porcelánu
(Spôsoby posúdenia a vyhodnocovania surovín.)
7
keramické hmoty na výrobu keramiky, kameniny a porcelánu
(Spôsoby, postupy, stroje a zariadenia pri príprave keramickej hmoty pre výrobu keramiky, kameniny a porcelánu.)
7
postupy výpalu keramických, kameninových a porcelánových hmôt a glazúr
(Fázy výpalu.)
7
metódy a postupy odberu a spracovania vzoriek
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
laboratórne práce a merania
(Práca s laboratórnym vybavením, racionálny rozbor, chemický rozbor, stanovenie hustoty, viskozity, pevnosti keramických hmôt a glazúr.)
7
korekcie vo výrobnom procese pri výskyte chybných výrobkov
(Zmeny vo výrobnom procese pri výskyte chýb vyskytujúcich sa na výrobkoch, úprava keramickej hmoty, glazúry, vypaľovacej krivky.)
7
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
7
vedenie záznamov a dokumentácie
(Vedenie laboratórnych záznamov a dokumentácie o výsledkoch rozborov, skúšok a meraní. Technickej a výkresovej dokumentácie.)
7
korekcie v príprave keramických hmôt a glazúr
(Aplikácia zmien pri príprave keramickej hmoty a glazúry tak, aby sa dosiahli ich optimálne technologické vlastnosti.)
7
riešenie havarijných stavov a krízových situácií
7
stanovenie kriviek výpalu rôznych hmôt a glazúr
7
príprava podkladov pre cenové kalkulácie
7
stanovenie technologických postupov
(Dohľad nad dodržiavaním stanovených technologických postupov, kontrola výrobkov v priebehu výroby, posúdenie kvality finálnych výrobkov.)
7
stanovenie vhodnej metódy a postupu odberu a spracovania vzoriek v konkrétnych podmienkach výroby
(Riadenie priebehu laboratórnych skúšok a vyhodnocovanie rozborov.)
7
riešenie technológie s ohľadom na životné prostredie
(Ekologické spracovanie odpadu, zabezpečenie životného prostredia pri použití škodlivých materiálov.)
7
stanovenie vhodnej metódy a postupu odberu a spracovania vzoriek v konkrétnych podmienkach výroby
(Riadenie priebehu laboratórnych skúšok a vyhodnocovanie rozborov.)
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE