NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Farmaceut samosprávneho kraja


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
495940

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Zamestnanec samosprávy na úseku zdravotníctva

Charakteristika
Farmaceut samosprávneho kraja koordinuje a odborne usmerňuje činnosť na úseku humánnej farmácie a vydáva povolenia na činnosť verejnej lekárne.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Farmaceut samosprávneho kraja vykonáva kontrolu poskytovania lekárenskej starostlivosti, schvaľuje prevádzkový čas verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok. Organizuje poskytovanie pohotovostných služieb vo verejných lekárňach po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou a vykonáva kontrolu vo verejných lekárňach, v pobočkách verejných lekární a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok. Vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly a navrhuje orgánu štátnej správy uloženie pokuty. Rozhoduje a určuje spôsob nakladania so zásobami liekov a zdravotníckymi pomôckami v spolupráci s orgánom štátnej správy, kontroluje nakladanie so zásobami liekov a zdravotníckymi pomôckami v spolupráci s orgánom štátnej správy. Zabezpečuje informovanosť zdravotníckych zariadení o nedostatkoch v kvalite liekov a zdravotníckych pomôcok, o pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z obehu alebo z prevádzky. Vybavuje podnety a sťažnosti na úseku humánnej farmácie a zabezpečuje plnenie úloh uložených orgánom štátnej správy, týkajúcich sa humánnej farmácie a účelnej farmakoterapie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
§ 9 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov v odbore farmaceut

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:Klasifikácie
ISCO-08: 2262 - Farmaceuti
SK ISCO-08: 2262009 - Farmaceut samosprávneho kraja
SK NACE Rev.2: Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Farmaceut špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
samospráva v oblasti prevádzkovania verejných lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok
7
právne predpisy administratívno-správnej agendy v oblasti lekárenskej starostlivosti
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti správneho konania
(Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov )
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
zákony, vyhlášky a predpisy týkajúce sa farmácie a lekárenstva
(legislatíva lekárenskej starostlivosti a právne normy v oblasti humánnej farmácie)
7

Návrhy na doplnenie EKR
právne predpisy v oblasti výkonu kontroly vo verejnej správe a samospráve a v oblasti vybavovania sťažností
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vypracovanie návrhov rozhodnutí v zmysle správneho konania
7
kontrola stavu zásob z hľadiska dodržiavania noriem zásob liečiv a zdravotníckych prostriedkov v zdravotníckych zriadeniach
7
zabezpečovanie podkladov v oblasti lekárenskej starostlivosti na území samosprávneho kraja
7
zabezpečovanie agendy súvisiacej s činnosťou verejných lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok na území samosprávneho kraja
7
analýza efektívnosti a nákladov na zdravotnú starostlivosť a spotrebu liekov, využitia zdravotníckych zariadení a pod. v rámci zdravotnej starostlivosti, spadajúcej do kompetencie úradu samosprávneho kraja
7

Návrhy na doplnenie: EKR
kontrola poskytovania lekárenskej starostlivosti v pôsobnosti samosprávneho kraja
7
schvaľovanie prevádzkového času verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
7
organizácia pohotovostných služieb vo verejných lekárňach
7
vydávanie záväzných opatrení na odstraňovanie nedostatkov zistených pri kontrole
7
poskytovanie informácií o nedostatkoch v kvalite liekov, zdravotníckych pomôcok, pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov z obehu
7
riešenie podnetov a sťažností na úseku humánnej farmácie
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE