NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Chemik v prevádzke a službách


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
495926

Garancia
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Alternatívne názvy
Chemik operátor, Obsluha zariadení v chemickej výrobe, Pomocný operátor v chemickej výrobe

Charakteristika
Chemik v prevádzke a službách vykonáva širokú škálu prác, najmä kontrolu a obsluhu strojno-technologických zariadení, odoberanie vzoriek a základnú údržbu strojných a technologických zariadení.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 3116 - Chemickí technici
SK ISCO-08: 3116999 - Chemický technik inde neuvedený
SK NACE Rev.2: Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Povolanie bude doplnené po implementácii aktualizovanej verzie SK ISCO-08

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
samostatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
3
technológia anorganických výrob
3
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
3
technológia organických výrob
3
zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
chemické procesy
3
chemické látky a zmesi
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
obsluha strojov a zariadení vo výrobe čistiacich a špeciálnych chemikálií chemickými syntézami
3
obsluha technologických zariadení na prečerpávanie chemických kvapalných látok, nastavovanie potrubných ciest s členitým rozvodom
3
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
3
posudzovanie hodnôt a parametrov pri obsluhe a riadení technologických procesov, výstupná kontrola a vyhodnocovanie porúch
3
príjem a príprava chemických látok, materiálu a používaných surovín
3
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie
3
obsluha technologických zariadení jednotlivých chemických výrobných procesov (tavenia, katalytickej hydrogenácie, destilácie, nitrácie, filtrácie, izomerácie a pod.)
3
využívanie testovacích metód na stanovenie fyzikálno-chemických vlastností
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE