NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
4882

Garancia
Sektorová rada pre elektrotechniku

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike vykonáva činnosti súvisiace s kontrolou a schvaľovaním vstupných výrobných komponentov. Dohliada na plynulý chod výroby, vykonáva medzioperačnú kontrolu kvality, testuje a schvaľuje kvalitu hotových výrobkov určených na expedíciu a vyhodnocuje výsledky testov na pravidelnej báze.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08: 7543013 - Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike, tester
SK NACE Rev.2: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Kvalitár a kontrolór výrobkov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
elektrotechnika
3
postupy a metódy merania elektrických veličín
2
metódy merania prevádzkových veličín
2
spotrebná elektronika
3
elektronické meracie prístroje a systémy
2
testovacie a diagnostické prístroje
2
počítačový hardvér
3
elektronika
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
navrhovanie metód kontroly kvality v elektrotechnickej výrobe
2
obsluhovanie počítačových aplikácií podľa technologických postupov, noriem a štandardov
2
orientácia v predpisoch, technických normách a normách kvality v elektrotechnickej výrobe
3
orientácia v dokumentácii a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodov a zariadení
2
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v elektrotechnickej výrobe
3
analyzovanie vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v elektrotechnickej výrobe
3
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v elektrotechnickej výrobe
3
vypracovanie protokolov o výsledkoch kontrol v elektrotechnickej výrobe
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE