NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Elektrotechnik


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
4881

Garancia
Sektorová rada pre elektrotechniku

Alternatívne názvy
Repairman elektrotechnických zariadení, Technik elektrotechnických zariadení

Charakteristika
Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení zabezpečuje plynulý chod výroby, výrobných liniek alebo výrobných zariadení, zabezpečuje pravidelnú údržbu, opravy a nastavovanie elektrických a iných technických zariadení. Testuje elektrické zariadenia na základe stanovených postupov. Rieši vzniknuté technické problémy, zapája sa do vylepšovania procesov a zodpovedá za technickú a výrobnú dokumentáciu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 1 rok

Právne predpisy:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (príloha č. 11 k vyhláške č. 508/2009 Z.z., písm. b)


Klasifikácie
ISCO-08: 7421 - Mechanici a opravári elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem informačných a komunikačných technológií)
SK ISCO-08: 7421002 - Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení
SK NACE Rev.2: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Mechanik elektrotechnických (elektronických) zariadení

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
elektrotechnika
4
technické kreslenie v elektrotechnike
4
elektrické stroje a prístroje
(údržba, opravy, preventívne opatrenia)
4
spotrebná elektronika
4
technológia výroby elektrotechnických a elektronických súčiastok
4
elektrotechnológia
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
4
opravy a údržba elektronických zariadení
4
zostavovanie, montáž, inštalácia, zapájanie a oživovanie elektrických strojov, prístrojov, spotrebičov a zariadení
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia