NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Elektromechanik (okrem banského)


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
4879

Garancia
Sektorová rada pre elektrotechniku

Alternatívne názvy
Elektromontér

Charakteristika
Elektromechanik (okrem banského) zabezpečuje plynulý chod elektrotechnických zariadení, pričom využíva štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku. Číta elektrotechnickú dokumentáciu, využíva ju, kreslí elektrotechnické náčrty a schémy elektrických obvodov. Meraciu a diagnostickú techniku používa v rôznych procesoch opráv, robí štandardné opravy, kontroluje dodržiavanie technických postupov a vyhodnocuje kvalitu vykonanej práce, ktorú spravidla dokladuje záverečným meracím protokolom.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Absolvovanie povinnej odbornej praxe podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (príloha č. 11 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)


Klasifikácie
ISCO-08: 7412 - Elektromechanici a autoelektrikári
SK ISCO-08: 7412001 - Elektromechanik (okrem banského)
SK NACE Rev.2: Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Elektromechanik

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
samostatnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
elektrotechnika
4
technické kreslenie v elektrotechnike
4
elektrické stroje a prístroje
4
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzka
4
prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
4
riadiaca technika
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vykonávanie prípravných činností pri montáži, inštalácii a opravách na elektrotechnických zariadeniach a prístrojoch
4
údržba a opravy riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
4
údržba a opravy elektrických slaboprúdových rozvodov, ich súčastí a zariadení
4
kontrola, bežná údržba a drobné opravy prvkov a zariadení zvukovej techniky a prenosových zariadení
4
opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
4
zostavovanie, montáž, inštalácia, zapájanie a oživovanie elektrických strojov, prístrojov, spotrebičov a zariadení
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia