NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
4877

Garancia
Sektorová rada pre elektrotechniku

Alternatívne názvy
Team leader v elektrotechnickej výrobe, Team líder v elektrotechnickej výrobe, Zmenový inžinier v elektrotechnickej výrobe, Zmenový vedúci v elektrotechnickej výrobe

Charakteristika
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe zabezpečuje plynulý chod pridelenej výrobnej prevádzky (zmeny), spolupracuje a zúčastňuje sa na plánovaní výroby. Zabezpečuje požadovanú kvalitu a kvantitu výroby. Riadi pracovné zmeny a dohliada na optimalizáciu prideľovania pracovníkov na pracovné pozície. Zúčastňuje sa na výbere nových zamestnancov a kontroluje ich tréning. Zabezpečuje implementáciu interných noriem, predpisov a zlepšovacích návrhov do výrobného procesu.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vytvára technickú a administratívnu dokumentáciu o výrobe. Je zodpovedný za dodržiavanie BOZP na pracovisku. Snaží sa optimalizovať a zefektívňovať výrobný proces.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 4 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08: 3122016 - Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Technik elektrotechnickej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
spotrebná elektronika
7
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
7
elektrické stroje a prístroje
7
elektronické meracie prístroje a systémy
7
technológie v elektrotechnickej výrobe
7
právne predpisy a základné pojmy v elektrotechnickej výrobe
7
manažment pre majstrov
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v elektrotechnickej výrobe
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v elektrotechnickej výrobe
7
riadenie technologického úseku elektrotechnickej výroby
7
riadenie výskumných a technických pracovníkov v elektrotechnike
7
rozbory spotreby práce a plnenie normatívov v elektrotechnickej výrobe
7
vyhodnotenie výsledkov kontrol, vrátane návrhov na nápravné opatrenia, vydávanie posudkov v elektrotechnike, elektronike, automatizácii a energetike
7
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na zabezpečenie chodu elektrických zariadení a strojov
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia