NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Technik merania káblových trás


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
4875

Garancia
Sektorová rada pre elektrotechniku

Alternatívne názvy
Technik údržby káblových trás

Charakteristika
Technik merania káblových trás hodnotí uložené káble a prognózuje ich životnosť využitím termovízie. Vyhľadáva miesta potenciálnych porúch a odporúča predchádzať im výmenou spojok prípadne úsekov vedení.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Technik merania káblových trás vykonáva a analyzuje porovnávanie nameraných hodnôt elektroizolačných a prenosných vlastností s hodnotami nameranými v minulosti za účelom vyhodnotenia opotrebovania káblov v danom uložení. Vypracováva protokoly v ktorých odporúča alebo neodporúča ďalšiu prevádzku.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 22 ods. (1) a (2)

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 2 roky

Právne predpisy:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 22 ods. (1), príloha č. 11

Poznámka:
- do 1 000 V: 1 rok - nad 1 000 V: 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08: 3113002 - Technik merania káblových trás
SK NACE Rev.2: Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik elektrotechnickej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
rozhodovanie Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
obvody s rozloženými parametrami
(Narušenie elektroizolačného stavu trás.)
4
útlmové charakteristiky káblových vedení
4
prúdové a tepelné zaťaženie káblov
4
fyzika materiálov
(Elektrotechnológia a náuka o materiáloch, prenos elektrickej energie, prenosové a elektroizolačné vlastnosti vedení.)
4
termomechanika
(Tepelné vlastnosti izolačných materiálov káblových vedení. Pevnosť, vodotesnosť a prachutesnosť spojok vedení.)
4
softvéry pre odborné aplikácie
(Obsluha termovíznej techniky, interpretácia výsledkov.)
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
opravy spojok na vedení
4
spájanie metalických žíl a optických vlákien
4
vykonávanie údržby, opráv a generálnych opráv točivých strojov
(Ovládanie elektrotechniky minimálne na stredoškolskej úrovni, konštrukcie a vlastností meraných zariadení.)
4
údržba a opravy trakčných a zabezpečovacích vedení a zariadení, elektrických rozvodov, prístrojov a zariadení železničnej dopravy
(Meranie s využitím termovízie a diagnostika schopnosti prevádzky elektrických rozvodov a vinutí elektromotorov a generátorov.)
4

Návrhy na doplnenie: EKR
orientácia v typoch káblov a spôsobe ich uloženia
(Poznanie minimálnych polomerov ohybov káblov na trasách.)
4
obsluha meracích súprav a kamery s termovíziou
(Predpovedanie prierazu káblov z nameraných hodnôt.)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE