NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista elektronických zariadení


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
4873

Garancia
Sektorová rada pre elektrotechniku

Alternatívne názvy
Hardvérový inžinier, Konštruktér elektronických zariadení, Projektant elektronických zariadení, Servisný technik elektronických zariadení, Vývojár elektroniky, Vývojár hardvéru

Charakteristika
Špecialista elektronických zariadení vykonáva odborné činnosti pri vývoji, projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, testovaní, prevádzke a údržbe elektronických zariadení. Kreslí elektrotechnické náčrty a schémy elektrických a najmä elektronických obvodov. Používa meraciu a diagnostickú techniku potrebnú pri svojej práci. Analyzuje stav elektronických zariadení, vyhodnocuje ich parametre, navrhuje riešenia závad a inovácie elektronických zariadení. Implementuje nové technologické procesy a postupy.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Špecialista elektronických zariadení pozná zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, odbornú elektrotechnickú terminológiu a vie sa orientovať v odbornej zahraničnej literatúre, pozná základy aplikovanej elektrotechniky a elektroniky a musí mať prehľad o jednotlivých oblastiach elektrotechniky a elektroniky.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 23 ods. (1), príloha č. 11

Poznámka:
- do 1 000 V: 3 roky.

Klasifikácie
ISCO-08: 2152 - Špecialisti elektronických zariadení
SK ISCO-08: 2152000 - Špecialista elektronických zariadení
SK NACE Rev.2: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista elektronickej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
elektrotechnika
4
technické kreslenie v elektrotechnike
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
4
elektronické a číslicové obvody
4
spotrebná elektronika
4
počítačový hardvér
4
rádiokomunikačná technika
4
telekomunikačná technika
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Návrhy na doplnenie EKR
priemyselná informatika - automatizácia
4
meracia a diagnostická technika
4
odborná terminológia v elektrotechnike
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
aplikácia a správa štandardných komunikačných rozhraní a medzisystémových prevodníkov v elektronických zariadeniach
4
aplikácia jednočipových mikropočítačov v elektronických zariadeniach
4
diagnostika porúch elektronických zariadení
4
konštruovanie elektronických zariadení
4
navrhovanie elektronických zariadení
4

Návrhy na doplnenie: EKR
práca s elektronickými komponentmi spotrebnej, automatizačnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky
4
montáž, uvedenie do prevádzky, údržba a opravy elektronických zariadení
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE