NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Galvanizér


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Alternatívne názvy
Sintrovač

Charakteristika
Galvanizér chemicky alebo elektrochemicky pokovováva kovové materiály, samostatne pripravuje galvanizačný kúpeľ. Obsluhuje zariadenia na chemickú úpravu povrchov, riadi pokovovacie procesy.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 8122 - Operátori zariadení na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov
SK ISCO-08: 8122002 - Galvanizér
SK NACE Rev.2: Výroba a spracovanie kovov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Zušľachťovač kovov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
3
chemická fyzika
4
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
4
technológia povrchových úprav kovov
4
technológia galvanického pokovovania
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
4
technológia tepelného spracovania kovov
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
(systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe)
4
technická dokumentácia
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
meranie a kontrola výsledkov galvanizovania - hrúbky nanesenej vrstvy a kvality povrchu
3
manipulácia s polotovarom alebo výrobkom pri galvanizovaní
4
ručná a strojová manipulácia so surovinami, polotovarmi a hotovými výrobkami pri opracovávaní a uskladňovaní
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov, zariadení, náradia a pomôcok na chemicko-tepelné spracovanie kovov
4
obsluha programovateľných zariadení na striekanie povrchu a ďalšie povrchové úpravy
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia