NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Hutník neželezných kovov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Hutník neželezných kovov vykonáva technologické operácie v zmysle stanovených technologických a bezpečnostných predpisov. Na základe plánu výroby prijíma rozhodnutia a vyhodnocuje údaje z procesu výroby. Zabezpečuje metalurgickú úpravu natavenej zliatiny podľa predpisu.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Hutník neželezných kovov zadáva parametre technologických operácií do informačného systému. Obsluhuje stroje a dopravnú techniku v hutníckej výrobe neželezných kovov a ich zliatin v procese odlievania do finálnych tvarov. Na zariadeniach vykonáva výrobnú údržbu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
Prípadne vyššie odborné vzdelanie.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 8121 - Operátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08: 8121014 - Hutník neželezných kovov
SK NACE Rev.2: Výroba a spracovanie kovov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Hutník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
hutnícka a zlievarenská výroba
4
stroje a zariadenia v hutníckej výrobe
4
systémy, normy a štandardy kvality v hutníckej výrobe
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
4
technológia tavenia kovov
4
technológia výroby neželezných kovov a ich zliatin
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
technológia tvárnenia kovov
4
kovové materiály a ich vlastnosti
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
4
druhy dopravných a prepravných prostriedkov
4
vlastnosti žiaruvzdorných materiálov
4

Návrhy na doplnenie EKR
elektrické, plynové a olejové pece vo výrobe zliatin neželezných kovov
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
obsluha elektrických, plynových a olejových pecí vo výrobe zliatin neželezných kovov
4
obsluha zariadení zaisťujúcich odsun a prísun do pece
4
obsluha strojov a strojných súčastí v hutníctve neželezných kovov
4
obsluha a riadenie procesu liatia kovov
4
obsluha strojov a zariadení v hutníctve
4
obsluha a riadenie prípravy vsádzok, riadenie procesu tavenia a ustaľovania hliníka a jeho zliatin, odlievanie blokov do kokíl
4
obsluha a riadenie procesu kontinuálneho a polokontinuálneho odlievania všetkých druhov neželezných kovov, vrátane legovania
4
odlievanie kovových a nekovových materiálov do všetkých druhov zlievarenských foriem a kokíl, vrátane čistenia a úprav odliatkov
4
orientácia v normách a v technických podkladoch na realizáciu činností pri výrobe a liatí neželezných kovov, vrátane vedenia predpísanej evidencie
4
kontrola, riadenie výroby neželezných a železných kovov a ocelí
4
voľba technologických podmienok pri kompletizácii jednotlivých komponentov vsádzky, dávkovanie vsádzky do pece a riadenie odlievania všetkých druhov neželezných kovov
(Výpočet zloženia vsádzky a množstva legúr.)
4
nastavovanie a ošetrovanie zariadení pri výrobe a liatí kovov
4
obsluha predpecí kopúl, vrátane obsluhy vytápaní a ošetrovaní taveniny
4
odber vzoriek
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE