NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Pracovník na čistenie verejných priestranstiev


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
4755

Garancia
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Pracovník na čistenie verejných priestranstiev zabezpečuje čistenie a údržbu verejných priestranstiev, údržbu a drobné opravy verejných stavieb a zariadení a ostatné nepredvídané a neplánované práce súvisiace s čistením a údržbou verejných priestranstiev.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 9613 - Zametači a podobní pomocníci
SK ISCO-08: 9613001 - Pracovník na čistenie verejných priestranstiev
SK NACE Rev.2: Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ostatné osobné služby
EKR: Úroveň 1
NKR: Úroveň 1
ISCED: 244

Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
samostatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
1
spôsoby nakladania s odpadmi
1

Návrhy na doplnenie EKR
spôsoby údržby verejných priestranstiev
(Spôsoby čistenia verejných priestranstiev, údržby zelene, údržby a drobných opráv verejných stavieb a zariadení.)
1
náradie, pomôcky a mechanizácia na čistenie a údržbu verejných priestranstiev
(Metla, lopata, ručný vozík na odvoz odpadu, hrable, vyžínač, ručná kosa, ručná pílka, nožnice, ručný posypový vozík a iné. Spôsoby ich použitia a bežnej údržby.)
1

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
triedenie odpadu
(Vrátane nakladania s odpadom.)
1

Návrhy na doplnenie: EKR
čistenie verejných priestranstiev
(Hrabanie lístia, ručné posýpanie a odhŕňanie snehu a ľadu z chodníkov a ciest, zametanie chodníkov a ciest, podchodov, parkov, detských a športových ihrísk a pod.)
1
údržba zelene
(Kosenie trávnikov vyžínačom, kosenie ručnou kosou, hrabanie pokosenej trávy, orezávanie stromov a kríkov ručnou pílkou (nie vo výške) a pod.)
1
údržba a drobné opravy verejných stavieb a zariadení
(Maliarske a zámočnícke práce v rámci údržby lavičiek, odpadkových košov, oplotenia, zábradlia a pod.)
1
používanie a bežná údržba náradia, pomôcok a mechanizácie na čistenie a údržbu verejných priestranstiev
1

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE