NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Triedič odpadov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
4749

Garancia
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Triedič odpadov triedi jednotlivé komponenty /papier, plasty/ v separovanom odpade na triediacej linke alebo triedi odpady podľa druhu /papier, drevo, stavebná suť, plasty, elektronický odpad a pod./ v prevádzke zberného dvora, vrátane ich evidencie a zabezpečenia správneho uloženia v súlade s právnymi predpismi.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 9612 - Triediči a likvidátori odpadov
SK ISCO-08: 9612001 - Triedič odpadov
SK NACE Rev.2: Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
EKR: Úroveň 1
NKR: Úroveň 1
ISCED: 244

Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
samostatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
1
nakladanie s odpadmi a recyklácia stavebných materiálov
1
právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
1

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vedenie evidencie odpadov
1
triedenie odpadu
1
správne uloženie odpadov
(podľa relevantných právnych predpisov)
1

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE