NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Smetiar


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
4746

Garancia
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

Alternatívne názvy
Závozník

Charakteristika
Smetiar manipuluje s nádobami na zber komunálneho odpadu. Pristavuje ich k vozidlu, vyprázdňuje ich do vozidla a umiestňuje na pôvodné miesto.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 9611 - Zberači odpadu a druhotných surovín
SK ISCO-08: 9611001 - Smetiar
SK NACE Rev.2: Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
EKR: Úroveň 1
NKR: Úroveň 1
ISCED: 244

Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
samostatnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zásady BOZP a PO
1
spôsoby nakladania s odpadmi
1
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
1

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
triedenie odpadu
1
vyprázdňovanie kontajnerov
(Manipulácia s nádobami na zber komunálneho odpadu.)
1

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE