NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Pomocný pracovník vo vodárenstve


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
4737

Garancia
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

Alternatívne názvy
Vodárenský robotník

Charakteristika
Pomocný pracovník vo vodárenstve vykonáva pomocné, obslužné a manipulačné činnosti vo vodárenstve.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zabezpečuje základné činnosti pomocného, zväčša manuálneho charakteru vo vodárenstve pri prevádzke, obsluhe a údržbe vodovodného potrubia, vodovodných prípojok, mechanickom čistení, odkalovaní a odvzdušňovaní potrubia. Vykonáva pomocné činnosti pri prevádzke, čistení a dezinfekcii vodojemov, ochrane objektov verejného vodovodu, zisťovaní a lokalizácii únikov vody na vodovodnej sieti. Vykonáva základné a pomocné práce v čistiarňach odpadových vôd, pri čistení kanalizácií a zabezpečuje zimnú údržbu vodovodného potrubia, vodojemov, vodovodnej siete a kanalizácií.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
Nižšie stredné odborné vzdelanie nadobudnuté v štúdiom v dvojročnom učebnom odbore napr. v učebnom odbore 3686 F stavebná výroba.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 9312 - Pomocní pracovníci pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb
SK ISCO-08: 9312002 - Pomocný pracovník vo vodárenstve
SK NACE Rev.2: Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
EKR: Úroveň 2
NKR: Úroveň 2
ISCED: 252

Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník vo vodárenstve, vodnom hospodárstve

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
2
metódy a princípy prevádzky verejných kanalizácií
2
vodárne, čistiarne odpadových vôd
(Princípy fungovania a prevádzky vodární a ČOV, prehľad o príslušných procesoch a používaných technológiách.)
2
princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
2
spôsoby nakladania s odpadmi
(Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom vo vodárenstve.)
2
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2
právne predpisy a základné pojmy vo vodárenstve
2
stroje a zariadenia vo vodárenstve
(Druhy strojov a zariadení používaných vo vodárenstve. Postupy obsluhy a údržby malej mechanizácie, strojov a zariadení vo vodárenstve.)
2
technická dokumentácia vo vodárenstve
2

Návrhy na doplnenie EKR
metódy zisťovania a lokalizácie únikov vody na vodovodnej sieti
2
metódy a princípy prevádzky a údržby vodojemov
(Postupy prevádzky, čistenia a dezinfekcie vodojemov.)
2
bezpečnostné, hygienické a prevádzkové predpisy vo vodárenstve
2
náradie a materiály na údržbu vodárenských objektov
(Ručné náradie a materiály na čistenie, dezinfekciu a odkalovanie verejných vodovodov, verejných kanalizácií, vodojemov a čistiarní odpadových vôd.)
2
postupy pri odstraňovaní porúch a havarijných stavov vodárenských objektov
2

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
ručné čistenie kanalizačných sietí, odpadových nádrží a dostupných kanalizačných stôk v podzemí
2
obsluha malej mechanizácie pri údržbe a čistení vodárenských a vodohospodárskych objektov, vodovodných a kanalizačných sietí
2
nastavovanie, ošetrovanie, údržba a bežné opravy strojov a zariadení vo vodárenstve
(Ručné čistenie a dezinfekcia vodárenských strojov a zariadení.)
2
obsluha technologických zariadení kalových polí čistiarní odpadových vôd, vrátane manipulácie s vyťaženým materiálom
2

Návrhy na doplnenie: EKR
pomocné práce pri prevádzke a údržbe verejných vodovodov a kanalizácií
(Prevádzka a údržba vodovodného a kanalizačného potrubia, jeho čistenie, dezinfekcia, odkalovanie a odvzdušňovanie.)
2
pomocné práce pri ochrane objektov verejných vodovodov
2
pomocné práce pri zisťovaní a lokalizácii únikov vody na vodovodnej sieti
2
zabezpečovanie zimnej údržby vodovodného potrubia, vodojemov, vodovodnej siete a kanalizácií
2
pomocné práce v čistiarňach odpadových vôd
(Odstraňovanie tuhého odpadu.)
2
pomocné práce pri prevádzke a údržbe vodojemov
(Prevádzka, čistenie a dezinfekcia vodojemov.)
2
nakladanie s odpadmi
(Nakladanie so vzniknutým odpadom vo vodárenstve.)
2
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
2

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE