NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií)


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
4734

Garancia
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

Alternatívne názvy
Vodohospodársky robotník

Charakteristika
Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve vykonáva práce súvisiace so správou a údržbou vodných tokov a vodných stavieb, počas mimoriadnych situácií, pri vyhlásenej povodňovej aktivite, alebo pri ekologických haváriách.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 1)

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny C1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)

  • Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 9312 - Pomocní pracovníci pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb
SK ISCO-08: 9312004 - Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií)
SK NACE Rev.2: Zber, úprava a dodávka vody
EKR: Úroveň 2
NKR: Úroveň 2
ISCED: 253

Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník vo vodárenstve, vodnom hospodárstve

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
samostatnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
ekológia vodného prostredia
1
právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
(Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov Zákon č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.)
2
ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
(Identifikácia negatívnych javov a prírodných úkazov na vodných tokoch a vodných stavbách. )
2
manipulačné a prevádzkové pravidlá na vodných dielach
1
vodné stavby a vodné diela
2

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vytyčovanie plavebných dráh
2
posun materiálu a predmetov vo vodnom hospodárstve
(Tzv. viazačské oprávnenie.)
2
vedenie a obsluha drobnej mechanizácie vo vodnom hospodárstve
2
manipulácia s technologickými zariadeniami vo vodnom hospodárstve
(technická spôsobilosť a zručnosť)
2

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE