NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Dispečer v odpadovom hospodárstve


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
4722

Garancia
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Dispečer v odpadovom hospodárstve riadi a kontroluje činnosti súvisiace s prevádzkou zberných dvorov, skladov odpadov, kompostární, pripravuje zvozové trasy a harmonogramy vývozov, vrátane evidencie, zodpovedá za dodržiavanie podmienok určených na prepravu jednotlivých druhov odpadov, zabezpečuje a kontroluje dodržiavanie zásad BOZP, osobných ochranných pracovných prostriedkov a ochrany životného prostredia vyplývajúcich z platných právnych noriem, interných predpisov a postupov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08: 3132003 - Dispečer v odpadovom hospodárstve
SK NACE Rev.2: Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 344

Príslušnosť k povolaniu
Technik odpadového hospodárstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
4
cestná doprava
(logistika vnútropodniková doprava a preprava )
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
3
softvéry pre odborné aplikácie
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti prepravy nebezpečného nákladu
(Európska dohoda o medzinárodnej diaľničnej preprave nebezpečných vecí (z Accord Dangereuses Route - ADR), ukladá podmienky prepravy nebezpečného nákladu.)
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dispečerské zabezpečovanie prevádzkových procesov v odpadovom hospodárstve
4
koordinácia dopravy, koordinácia využívania dopravných, manipulačných a mechanizačných prostriedkov
4
zabezpečenie dopravy a prepravy odpadov
4
vyplňovanie prepravných dokladov v rámci riadenia osobnej alebo nákladnej dopravy, odovzdávania vyplnených dokladov vodičom, sledovanie a evidencia porúch v doprave
4
vedenie evidencie a rozborov dopravných nehôd, zabezpečenie likvidácie vzniknutých škôd s poisťovňami
4
vedenie evidencie všetkých vozidiel a technických preukazov, spracovávanie výkazov, vedenie hospodárskych listov jednotlivých vozidiel
4
vedenie a uchovávanie evidencie o druhu, množstve a pôvode odpadu v súlade s právnymi predpismi
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE