NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Majster (supervízor) vo vodárenstve


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
4708

Garancia
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

Alternatívne názvy
Shift Leader, Stavebný technik majster

Charakteristika
Majster (supervízor) vo vodárenstve riadi a organizuje práce na vymedzenom úseku podľa operatívneho plánu výroby, plánu opráv, prevádzky a údržby na pridelenej vodárenskej prevádzke. Kontroluje dodržiavanie pracovných a technologických postupov, bezpečnostných, environmentálnych, protipožiarnych a hygienických predpisov pri prevádzke a údržbe vodovodných a kanalizačných sietí a vodárenských objektov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Koordinuje, motivuje podriadených a hodnotí ich pracovný výkon. Zabezpečuje úlohy v oblasti BOZP. Kontroluje pravidelné vedenie prvotnej dokumentácie, prevádzkových denníkov a prevádzkových záznamov technologických zariadení. Sumarizuje a spracováva podklady k výrobným, investičným a finančným plánom, plánom údržby a opráv. Vedie a spracováva prvotnú personálnu a mzdovú agendu podriadených zamestnancov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08: 3132009 - Majster (supervízor) vo vodárenstve
SK NACE Rev.2: Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik v oblasti vodárenstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
tímová práca Elementárna
vedenie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
vodné hospodárstvo
(fungovanie organizácie, jej súčastí, princípy, legislatíva)
4
vodárne, čistiarne odpadových vôd
4
meracie a ďalšie zariadenia v čistiarniach odpadových vôd
3
odpadové vody, ich vznik a dopad na životné prostredie
3
montáž, údržba a opravy kanalizačných sietí
4
potrubné materiály a ich vlastnosti
4
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
4
technológia výroby a úpravy pitnej vody
2
metódy a princípy prevádzky verejných kanalizácií
4
montáž, údržba a opravy vodovodných sietí
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
operatívne riešenie výrobno-prevádzkových problémov vodárenských zariadení
4
voľba postupu práce, náradia a pomôcok na montáže a opravy vodovodných a kanalizačných rozvodov a zariadení
4
spracovávanie zmien operatívnych plánov na odstraňovanie porúch a likvidácií havárií na vodovodných sieťach, v závislosti na vývoji odbytových, technických a dodávateľských podmienkach
4
spracovanie plánov rekonštrukcií a opráv technologického zariadenia úpravy vody a čističiek odpadových vôd
4
vedenie dokumentácie o chode vodohospodárskeho zariadenia, výkazov a evidencie o odstraňovaní porúch a likvidácii havárií na vodovodných sieťach a o zabezpečovaní náhradnej dodávky vody
4
vyplňovanie a evidovanie záznamov o prevádzke čerpacích a prečerpávacích staníc úpravní vody
4
vyplňovanie a evidencia záznamov o čistení kanalizačného potrubia, prípojok a objektov kanalizačných sietí
4
vedenie prevádzkovej a technickej dokumentácie o riadení prevádzky a údržbe verejnej vodovodnej siete a zabezpečovanie dodávok vody odberateľom
4
vedenie dokumentácie o prevádzke kanalizačnej siete a čistení odpadových vôd v organizáciách
4
riadenie prevádzkovej údržby a opráv vodovodných a kanalizačných sietí a vodárenských objektov
4
spracovanie podkladov pre odmeňovanie zamestnancov
4
koordinácia priebehu a väzieb výrobných a prevádzkových prác, zabezpečenie plynulosti dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd
4
vyplňovanie a evidencia záznamov o prevádzke strojov, strojných technologických a energetických zariadení vo vodárenstve
4
orientácia vo výkresoch inžinierskych sietí
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE