NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Poriečny


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
4702

Garancia
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Poriečny vykonáva práce súvisiace so správou a údržbou vodných tokov a vodných stavieb. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a vodné stavby a výkon protipovodňovej ochrany v zmysle platnej legislatívy. Podieľa sa na vykonávaní protipovodňových prehliadok, na prácach počas povodňovej aktivity a ekologických havárií. Vykonáva opravy a údržbu okolia vodných tokov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Sleduje čistotu a kvalitu povrchových vôd, kontroluje dodržiavanie podmienok v pásmach hygienickej ochrany, zabezpečuje udržiavanie prietokovosti korýt vodných tokov. Odčítava, eviduje a hlási stavy vody z rozhodujúcich vodočtov, vykonáva kontrolu a údržbu vodočetných profilov. Vykonáva príslušné merania na tokoch v odberných a výpustných objektoch, manipuláciu na hatiach a vodohospodárskych zariadeniach bez trvalej obsluhy. Obsluhuje meracie a registračné prístroje pri meraní profilov a odberoch vzoriek vody.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)

  • Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 5419 - Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb inde neuvedení
SK ISCO-08: 5419004 - Poriečny
SK NACE Rev.2: Zber, úprava a dodávka vody
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Poriečny

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
rozhodovanie Elementárna
tímová práca Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
4
pásma hygienickej ochrany
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
hygienická ochrana vôd
3
vodné hospodárstvo
4
ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
3
manipulačné a prevádzkové pravidlá na vodných dielach
4
vodné stavby a vodné diela
(Správa vodných stavieb.)
4
zásady a predpisy na riešenie mimoriadnych udalostí na vodných dielach a vodných tokoch
4
zásady a predpisy na riešenie povodní
4
správa vodných tokov
4
zásady a predpisy pre investičnú činnosť na vodných tokoch
3
princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
3
zásady a predpisy na riešenie ľadových javov
3
technologické zariadenia na vodných tokoch a vodných dielach
4
elektrotechnické zariadenia na vodných tokoch a vodných dielach
4
odpadové vody, ich vznik a dopad na životné prostredie
3
vegetačný sprievod vodného toku
4
hydrotechnika
4
protierózne opatrenia
3
vodohospodárska bilancia
3
vodohospodárske riešenia
3

Návrhy na doplnenie EKR
postupy kontroly stavu korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
4
princípy a metódy opráv a údržby korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
4
stroje a zariadenia vo vodnom hospodárstve
(Stroje, zariadenia a drobná mechanizácia na údržbu korýt a brehov vodných tokov, meracie a registračné prístroje na meranie profilov a odberov vzoriek vody - spôsoby ich obsluhy a bežnej údržby.)
4
postupy odčítania a evidencie stavu vody z vodočtov
(Vrátane postupov kontroly a údržby vodočetných profilov.)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
kontrolná činnosť na vodných dielach a vodných tokoch a ochrana pred povodňami
(Kontrola stavu korýt a brehov vodných tokov, vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení a súčinnosť pri vykonávaní protipovodňových prehliadok. Monitoring vodných tokov, kontrola a zisťovanie divokých skládok pri tokoch a pobrežných pozemkoch.)
4
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
(Operatívne riešenie mimoriadnych udalostí na vodných tokoch, vodných stavbách a vodohospodárskych zariadeniach.)
4
kontrola množstva a kvality vody vo vodných tokoch a vodných nádržiach
4

Návrhy na doplnenie: EKR
údržba, čistenie a opravy korýt a brehov vodných tokov
(Údržba brehových opevnení, brehových porastov a prietokov korýt. Odstraňovanie konárov (aj použitím motorovej píly), prestrihávanie a prerezávanie brehových porastov.)
4
údržba a opravy vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
(Vykonávanie drobných opráv (napr. muriva a náterov) vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení.)
4
zber a spracovávanie podkladov pre technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými dielami
4
odborná súčinnosť počas povodňovej aktivity
4
kontrola dodržiavania podmienok v pásmach hygienickej ochrany
4
merania na vodných tokoch
(Merania na tokoch v odberných a výpustných objektoch, vrátane obsluhy meracích a registračných prístrojov.)
4
odčítavanie, evidencia a hlásenie stavov vody z vodočtov
(Vrátane kontroly a údržby vodočetných profilov.)
4
obsluha a údržba strojov, zariadení a drobnej mechanizácie na údržbu okolia vodných tokov
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE