NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
4647

Garancia
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve zabezpečuje prevádzku vodných stavieb, ich jednotlivých častí a vodohospodárskych technologických zariadení, vrátane príslušných meraní, revízií, diagnostiky a prenosov v nadväznosti na automatizovaný systém riadenia príslušných procesov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Riadi prevádzku na vodných stavbách. Kontroluje, opravuje a zoraďuje jednoduché prístroje na meranie teplôt, množstva a tlaku, súbory registračných meracích regulačných prístrojov a automatických regulátorov (napr. kompenzačných zapisovačov, prevodníkov, tranz. regulátorov a prístrojov diaľkového prenosu). Vykonáva revízie a nastavuje hodnoty manometrických spínačov, diagnostikuje systémy v nadväznosti na automatizovaný systém riadenia technologickej prevádzky.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08: 3132010 - Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve
SK NACE Rev.2: Zber, úprava a dodávka vody
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik vodného hospodárstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
metódy merania prevádzkových veličín
(Metódy merania prevádzkových veličín vo vodnom hospodárstve.)
4
elektrotechnika
4
vodohospodárske stavby
(Vodné elektrárne, čerpacie stanice, hrádze a pod. Princípy a metódy zabezpečovania ich prevádzky.)
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
4
odpadové vody, ich vznik a dopad na životné prostredie
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
vodné stavby a vodné diela
4
meracia a regulačná technika
(Spôsoby fungovania, metódy diagnostiky porúch a ich opráv. Miesta osadenia meracej a regulačnej techniky, spôsoby jej fungovania a prenosu na dispečing.)
4
zariadenia vo vodnom hospodárstve a spôsoby ich obsluhy, údržby, revízie, diagnostiky a zabezpečovania ich prevádzky
(Výpustné zariadenia, hydraulické systémy, kompresory, signalizačné a regulačné zariadenia a pod.)
4
pásma hygienickej ochrany
(Metódy a princípy merania a kontroly pásiem hygienickej ochrany.)
4
manipulačné a prevádzkové pravidlá na vodných stavbách a vodohospodárskych úsekoch priemyselných podnikov, princípy dohľadu nad vodnými stavbami
4
softvéry pre odborné aplikácie
(Softvérové prostredie, operačné systémy, požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie organizácie v rámci zabezpečenia informačného systému.)
4
vodohospodárske riešenia
4
elektrotechnické zariadenia na vodných tokoch a vodných dielach
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
nastavenie a kontrola meradiel
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
diagnostikovanie porúch elektronických, meracích a regulačných zariadení a ich príčin
4
kontrola, opravy a zoradenie jednoduchých meracích prístrojov
(Kontrola, opravy a zoraďovanie jednoduchých prístrojov na meranie teploty vody, jej množstva, tlaku a pod.)
4
údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
4
orientácia v príslušnej dokumentácii elektrických rozvodov
4
údržba a opravy riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
4
riadenie ovládacích panelov diaľkovo ovládaných automatizovaných prevádzok vo vodnom hospodárstve
4
orientácia v technologických procesoch slúžiacich na čerpanie, úpravu, rozvod, odkanalizovanie a čistenie vody
4
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a ďalších komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
4
vedenie dokumentácie prevádzky, údržby a opráv vodných diel a vodohospodárskych zariadení
4
obsluha, údržba, revízia a zabezpečovanie prevádzky vodohospodárskych zariadení
4
kontrola pásiem hygienickej ochrany
4
vykonávanie protipovodňových prehliadok
4
meranie prevádzkových veličín vo vodnom hospodárstve
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE