NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Technik merania a regulácie vo vodárenstve


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
4644

Garancia
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

Alternatívne názvy
Technický pracovník MaR

Charakteristika
Technik merania a regulácie vo vodárenstve zabezpečuje a vykonáva činnosti v prevádzke, údržbe a drobných opravách technických prostriedkov dispečingu, monitoruje, bilancuje a analyzuje ich prevádzkové údaje.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08: 3132004 - Technik merania a regulácie vo vodárenstve
SK NACE Rev.2: Zber, úprava a dodávka vody
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik v oblasti vodárenstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
strojné mechanizmy
4
softvérové prostredie, operačné systémy
4
informatika
4
meracia a regulačná technika
4
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
3
stroje a zariadenia vo vodárenstve
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
diagnostikovanie porúch elektrických a elektronických zariadení
4
posudzovanie a formulácia požiadaviek na softvér, hardvér, štruktúru a zabezpečenie informačného systému v rámci riadenia fungovania informačných technológií organizácie
4
koordinácia servisu a údržby bežného hardvéru a inej výpočtovej techniky
(PC a ich periférne zariadenia)
4
monitoring a analýza technicko-prevádzkových údajov dispečingu
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE