NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Technik merania a regulácie v spaľovni


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
4639

Garancia
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Technik merania a regulácie v spaľovni zabezpečuje prevádzku spaľovne, jej jednotlivých častí, zariadení a celkov. Kontroluje meracie zariadenia v spaľovni, spracováva a analyzuje údaje získané z meracích a regulačných prístrojov vrátane automatizovaných meracích zariadení.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Monitoruje, spracováva a analyzuje merané prevádzkové údaje najmä o výkone jednotlivých funkčných celkov a množstve vypustených znečisťujúcich látok a emisií. V prípade prekročenia stanovených limitov alebo vychýlenia výkonov jednotlivých celkov analyzuje príčiny týchto zmien a v prípade potreby ich ohlasuje dispečingu a riadeniu spaľovne.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08: 3132001 - Technik merania a regulácie v spaľovni
SK NACE Rev.2: Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik odpadového hospodárstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
softvéry pre odborné aplikácie
(Súvisiace s technológiami používanými v spaľovni, štatistické a databázové softvéry.)
4
meracia a regulačná technika
(Elektronické meracie a regulačné prístroje a systémy používané v spaľovni, princípy ich fungovania.)
4
metódy a princípy merania emisií, obsluhy meracích prístrojov a spracovania vzoriek
4
technológia opráv a nastavovanie meracích a regulačných zariadení
4
elektrotechnika
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
4

Návrhy na doplnenie EKR
technológie a technologické procesy používané v spaľovni
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
diagnostikovanie porúch elektronických, meracích a regulačných zariadení a ich príčin
4
údržba a opravy riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
4
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a ďalších komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
4
montáž regulačnej stanice
4
kontrola a vykonávanie funkčných skúšok automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
4
kontrola, opravy a zoradenie jednoduchých meracích prístrojov
4
nastavenie a kontrola meradiel
4
údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
4
orientácia v príslušnej dokumentácii elektrických rozvodov
4

Návrhy na doplnenie: EKR
orientácia v technológiách a technologických procesoch používaných v spaľovni
4
vedenie dokumentácie o prevádzke spaľovne, o údržbe a opravách zariadení v spaľovni
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE