NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Hydrológ pre životné prostredie a vodné hospodárstvo


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
4620

Garancia
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

Alternatívne názvy
Hydrológ

Charakteristika
Hydrológ pre životné prostredie a vodné hospodárstvo vykonáva systémové a vývojové práce v oblasti hodnotenia kvality a kvantity povrchových vôd, príp. podzemných vôd a hodnotí antropogénne zásahy do hydrologického režimu. Spracováva a analyzuje údaje z terénnych meraní na poskytovanie informácií o kvalite a kvantite povrchových a podzemných vôd.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Spolupracuje na výskumno - vývojových úlohách a aktivitách v oblasti hydrológie na národnej a medzinárodnej úrovni. Skúma a vyhodnocuje zákonitosti časového a priestorového rozdelenia a obehu vody na zemi, jej fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti. Vyhodnocuje a interpretuje štatistické údaje, ktoré sú výsledkom meraní v teréne. Zodpovedá za vecný obsah databanky údajov. Koordinuje pracovné činnosti na riešenie pracovných úloh, za ktoré zodpovedá. Zhromažďuje štatistické údaje o zrážkových úhrnoch, ich výskyte, intenzite. Sleduje vplyv zrážok na zmeny množstva a kvality povrchových a podzemných vôd.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 2143 - Špecialisti v oblasti priemyselnej ekológie
SK ISCO-08: 2143004 - Hydrológ
SK NACE Rev.2: Rybolov a akvakultúra
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Inžinierske stavby
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7

Príslušnosť k povolaniu
Ekológ

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
tímová práca Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
hydroprognózne metódy
7
hydrológia
7
hydrogeológia
7
meteorológia
7
matematická (teoretická) štatistika
7
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
7
vodné hospodárstvo
7
vodné stavby a vodné diela
6
manipulačné a prevádzkové pravidlá na vodných dielach
6
zásady a predpisy na riešenie povodní
6
správa vodných tokov
6
princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
6
vodohospodárska bilancia
6
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
6
metódy a princípy prevádzky verejných kanalizácií
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch, legislatíve a dokumentácii
6
vykonávanie hydrologických a hydrotechnických výpočtov
7
zostavovanie bilančných schém
7
spracovanie štúdií odtokových pomerov, plaveninového a splaveninového režimu tokov
7
obsluha a interpretácia výsledkov hydrologických modelov
7
spracovávanie podkladov na vodohospodárske štúdie, štúdie záplavových území a štúdie odtokových pomerov
7
aktualizácia a spracovanie dát z oblasti vodného hospodárstva
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti vodného hospodárstva
7
prenos nameraných výsledkov laboratórnych biologických a mikrobiologických skúšok pitných a odpadových vôd do databázy výsledkov
5
vypĺňanie a vedenie požadovanej dokumentácie a evidencie
6
hodnotenie kvality a kvantity povrchových a podzemných vôd
7
hodnotenie antropogénnych zásahov do hydrologického režimu
7
vykonávanie hydrologických meraní
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE