NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista na ochranu vodných tokov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
4617

Garancia
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Špecialista na ochranu vodných tokov vykonáva odborné činnosti v oblasti starostlivosti o trvalo udržateľné využívanie vodných tokov a určovania a realizácie zásad ich ochrany.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vypracováva koncepcie v oblasti starostlivosti o vodné toky, riešenia otázok ich racionálneho využívania, ochrany vôd pred kvalitatívnym a kvantitatívnym poškodením a nakladania s vodami vo vodných tokoch a vodohospodárskych nádržiach počas bežných a tiež extrémnych hydrologických udalostí (povodní a sucha). Spolupracuje na vyhotovovaní plánov manažmentu povodí, plánov manažmentu povodňového rizika a plánov manažmentu sucha a na realizácii navrhnutých opatrení.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 2133 - Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie)
SK ISCO-08: 2133006 - Špecialista na ochranu vodných tokov
SK NACE Rev.2: Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista ekológ

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
6
hydrológia
(Princípy aplikovanej hydrológie.)
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
6

Návrhy na doplnenie EKR
princípy a metódy ochrany vodných zdrojov
7
hydrodynamika
(Technické aplikácie hydrodynamiky so zameraním na vodné toky.)
7
princípy vodného staviteľstva
7
postupy prevádzky, údržby a opráv vodných stavieb na vodných tokoch
7
princípy revitalizácie vodných tokov
7
zásady plavebnej prevádzky
5
princípy a metódy hodnotenia kvality vody vo vodných tokoch
6
biológia vodnej fauny a flóry
6
zásady trvalo udržateľného nakladania s vodami
7
spôsoby nakladania s vodami počas extrémnych hydrologických udalostí
(Počas povodní i sucha.)
7
manažment povodí
(Metódy plánovania v oblasti manažmentu povodí, manažment povodňových rizík, manažment sucha.)
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
aplikácia právnych predpisov a technických noriem vo vodnom hospodárstve
7
vypracovávanie koncepcií v oblasti vodohospodárskeho využívania a trvalo udržateľného nakladania s vodami
7
vypracovávanie koncepcií v oblasti ochrany vodných tokov
7
vypracovávanie povodňových plánov
(Spolupráca na vyhotovovaní plánov manažmentu povodí.)
7
posudzovanie vplyvov aktivít na vodných tokoch na životné prostredie
7
navrhovanie alternatívnych riešení ochrany vodných tokov
7
vyhotovovanie manipulačných poriadkov vodných stavieb na vodných tokoch
7
spracovávanie štúdií a odborných stanovísk v oblasti nakladania s vodami a ochranou vôd
7
hodnotenie kvality vody na vodných tokoch
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE