NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista pre vodohospodársky manažment povodí


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
4614

Garancia
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

Alternatívne názvy
Špecialista na vodné plánovanie

Charakteristika
Špecialista pre vodohospodársky manažment povodí vykonáva koncepčné, metodické a poradenské činnosti súvisiace s prípravou plánov v oblasti manažmentu povodí, ich vypracovávaním, realizáciou, vyhodnocovaním plnenia a aktualizáciou. Spracováva štúdie a odborné stanoviská v oblasti nakladania s vodami a ochranou vôd.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08: 2149022 - Špecialista vo vodnom hospodárstve
SK NACE Rev.2: Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista vodného hospodárstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
rozhodovanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
vodné hospodárstvo
7
vodohospodárska bilancia
7
hydromechanika, hydraulika, pneumatika
6
geografický informačný systém (gis)
7
krajinné inžinierstvo
6
ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
7
mestské a územné plánovanie
(Zásady tvorby územných plánov a ich dosahy na nakladanie s vodami a manažment povodňových rizík.)
7
právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
(Základy právneho poriadku v oblasti životného prostredia, činnosť a právomoci orgánov štátnej a verejnej správy, posudzovanie vplyvov projektov na životné prostredie.)
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
(Princípy ekonomického hodnotenia investícií, analýz nákladov a výnosov.)
6

Návrhy na doplnenie EKR
princípy a metódy ochrany vodných zdrojov
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
(Základy právneho poriadku v oblasti vodného hospodárstva, činnosť a právomoci orgánov štátnej a verejnej správy.)
7
manažment povodí
(Metódy plánovania v oblasti manažmentu povodí, manažment povodňových rizík, manažment sucha.)
7
spôsoby a princípy nakladania s vodou v jednotlivých oblastiach spoločenských aktivít
(Lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, starostlivosť o ekosystémy, energetika, priemysel, rybné hospodárstvo, doprava, balneotechnika, cestovný ruch a pod.)
7
zásady trvalo udržateľného nakladania s vodami
7
vodárenstvo
(Technológie odberov, úpravy a dopravy pitnej vody k spotrebiteľom.)
6
kanalizácie a čistenie odpadových vôd
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
získavanie, spracovávanie a vyhodnocovanie údajov z kvalifikovaných odborných podkladov
(Analýza a vyhodnocovanie územnoplánovacích dokumentov, vyhodnocovanie informácií z lesných hospodárskych plánov (z programov starostlivosti o lesy), analýza plánov rozvoja vodovodov a kanalizácií, spracovávanie poznatkov z koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov a pod.)
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
(Využívanie základných softvérových nástrojov GIS (geografický informačný systém) a softvérov na vodohospodárske analýzy.)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
orientácia v právnych predpisoch v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia
7
formulácia zásad trvalo udržateľného hospodárenia s vodou
7
koordinácia manažmentu nakladania s vodou v jednotlivých sektoroch hospodárstva
7
koordinácia vodohospodárskych úloh s tvorbou a využívaním vodohospodárskych účinkov územného systému ekologickej stability
7
tvorba koncepcií a koordinácia opatrení na znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha
7
starostlivosť o vodné ekosystémy a ekosystémy závislé od vôd
7
spracovávanie ekonomických analýz nakladania s vodami a uplatňovanie platieb za užívanie vôd
7
aplikácia vedeckých poznatkov z vodohospodárskych a ekologických vied
7
príprava stanovísk k realizácii plánov manažmentu povodí, technických a iných odborných podkladov pre rozhodovaciu a správnu činnosť orgánov miestnej a ústrednej štátnej správy v oblasti vôd
7
spracovávanie štúdií a odborných stanovísk v oblasti nakladania s vodami a ochranou vôd
7
odborná príprava a aktualizácia plánov manažmentu povodí
(Odborná príprava a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík v čiastkových povodiach.)
7
spolupráca na programoch protieróznych opatrení a opatrení na zvyšovanie retenčnej schopnosti povodí
(Koordinácia aktivít v rámci príslušných programov.)
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE