NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista pre odpadové hospodárstvo


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
4591

Garancia
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

Alternatívne názvy
Odborník (expert) v oblasti odpadového hospodárstva

Charakteristika
Špecialista pre odpadové hospodárstvo vykonáva odborné činnosti v oblasti (na úseku) odpadového hospodárstva. Plánuje a koordinuje činnosti súvisiace s tvorbou odpadu a nakladaním s odpadmi a preventívne opatrenia v oblasti (na úseku) odpadového hospodárstva.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Posudzuje a kontroluje dodržiavanie predpisov v oblasti (na úseku) odpadového hospodárstva. Usmerňuje a kontroluje spôsoby nakladania s odpadmi, súvisiace technologické procesy a činnosti na technických zariadeniach. Analyzuje vývoj, spôsoby a úroveň nakladania s odpadmi a hodnotí riziká pre životné prostredie. Podieľa sa na tvorbe koncepcií a logistiky odpadového hospodárstva. Vedie evidenciu odpadov a súvisiacu dokumentáciu v zmysle požiadaviek štátnej a verejnej správy. V rámci svojej kvalifikácie môže na úseku starostlivosti o životné prostredie vykonávať aj metodické a poradenské činnosti.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2133 - Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie)
SK ISCO-08: 2133004 - Špecialista pre odpadové hospodárstvo
SK NACE Rev.2: Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista ekológ

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Elementárna
vedenie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
odpadové hospodárstvo
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
7
spôsoby nakladania s odpadmi
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
(Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšie predpisy súvisiace s odpadovým hospodárstvom.)
7
metódy predchádzania vzniku odpadov a udržateľné využívanie zdrojov
7
stroje a zariadenia na spracovanie a likvidáciu odpadov
7
softvéry pre odborné aplikácie
(Najmä databázové systémy pri evidencii v odpadovom hospodárstve, prípadne aj softwarové aplikácie technologických zariadení.)
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
5

Návrhy na doplnenie EKR
technologické procesy v odpadovom hospodárstve
7
systémy riadenia kvality v odpadovom hospodárstve
7
štandardy a normy v oblasti odpadov
7
programy odpadového hospodárstva a program predchádzania vzniku odpadu
7
princípy a postupy tvorby environmentálnych projektov
6
logistika v odpadovom hospodárstve
5

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie odborných softvérových aplikácií
(Najmä databázových systémov pri evidencii v odpadovom hospodárstve, prípadne aj softwarových aplikácií technologických zariadení.)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
analýza rizík a environmentálnych dopadov činnosti v odpadovom hospodárstve
7
tvorba a posudzovanie návrhov činností v oblasti odpadového hospodárstva
(Tvorba a posudzovanie návrhov na zmeny vo výrobnej i nevýrobnej činnosti súvisiace s minimalizáciou odpadu, optimalizáciou zhodnocovania odpadu a spôsobmi nakladania s odpadom.)
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti odpadového hospodárstva
7
koordinácia a kontrola spôsobov nakladania s odpadmi
7
koordinácia a kontrola činností na technických zariadeniach v odpadovom hospodárstve
7
uplatňovanie a vyhodnocovanie systému riadenia kvality v odpadovom hospodárstve
7
analýza vývoja, spôsobov a úrovne nakladania s odpadmi
7
participácia na tvorbe environmentálnych projektov
7
participácia na tvorbe koncepcií a logistiky v oblasti odpadového hospodárstva
7
metodická a poradenská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva
7
vedenie dokumentácie v oblasti odpadového hospodárstva
(Vedenie evidencie odpadov (druhy, množstvo, zhodnotenie, zneškodnenie) a súvisiacej dokumentácie podľa požiadaviek štátnej a verejnej správy.)
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
5

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE