NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Geochemik


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
4576

Garancia
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Geochemik skúma a hodnotí prírodné a antropogénne faktory životného prostredia najmä z aspektu geohazardov, skúma abiogénne a biogénne procesy vyvolávajúce mobilitu chemických prvkov a ich zlúčenín. Skúma ich v rámci interakcií systému hornina-pôda-voda-ovzdušie-biota až po vplyv geochemického prostredia (prirodzeného i antropogénne podmieneného) na ľudské zdravie. Využíva vedecké metódy geochemického výskumu s orientáciou na základný a aplikovaný výskum v anorganickej prírode.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 2114 - Geológovia a geofyzici
SK ISCO-08: 2114001 - Geochemik
SK NACE Rev.2: Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Geológ (geofyzik)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
hydrológia
7
metódy monitorovania a analýz životného prostredia
7
geochémia
(Vrátane metód geochemického výskumu.)
7
geológia
7
mineralógia
7
štátna správa a samospráva v oblasti životného prostredia
7
hydrochémia
7
hydrogeológia
7
softvéry pre odborné aplikácie
(Geografické informačné systémy, štatistické softvéry. )
7
anorganická chémia
7

Návrhy na doplnenie EKR
vplyvy geologického prostredia na ostatné zložky životného prostredia
(V interakcii pôda - voda - ovzdušie - biota.)
7
metódy odberu vzoriek zložiek životného prostredia
7
prístroje a zariadenia na výkon geochemických činností
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
spracovávanie odborných stanovísk a posudkov k prieskumným prácam a výskumným úlohám v geochémii
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
(Geografické informačné systémy, štatistické softvéry.)
7
posudzovanie výsledkov analýz odobratých vzoriek látok znečisťujúcich životné prostredie
7
mapovanie a rozbor výsledkov vedeckých a odborných výskumov
(Analýza odborných vedeckých podkladov, príprava písomných výstupov.)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
odber vzoriek zložiek životného prostredia
(Voda - pôda - ovzdušie - biota.)
7
spracovávanie návrhov, rozhodnutí, stanovísk alebo odporúčaní z príslušnej oblasti pôsobenia orgánu štátnej správy
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE