NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Inštalatér


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

Alternatívne názvy
Inštalatér ústredného vykurovania, Inštalatér vodovodu a kanalizácie, Plynoinštalatér

Charakteristika
Inštalatér vykonáva montáže, údržbu a opravy inštalačných rozvodov (rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vykurovania) v budovách. Montuje a demontuje zariadenia na rozvodoch, kontroluje kvalitu rozvodov, bezpečnosť a spoľahlivosť ich prevádzky.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Pripravuje pracovné prostredie pred začatím prác, číta technickú dokumentáciu pre pochopenie návrhu inštalácií a spôsobu osádzania a pripájania rôznych zariadení. Volí pracovné postupy na vykonávanie montáže, dodržiava zásady a predpisy súvisiace s ochranou zdravia pri práci, požiarnou ochranou a ochranou životného prostredia. Inštalatéri sa uplatnia ako zamestnanci v stavebných organizáciách, údržbárskych strediskách aj ako SZČO.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti revízneho technika podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

  • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy, tlaková nádoba stabilná a technické zariadenie tlakové) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

  • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (technické zariadenie plynové skupiny A) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

  • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (potrubné vedenie) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN
    Špecifikácia:
    Zváračský preukaz na zváranie kovov podľa STN 050705 (minimálne ZG-1 - zváranie plameňom). Zváračský preukaz na zváranie plastov podľa STN EN 13067.


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 7126 - Inštalatéri a potrubári
SK ISCO-08: 7126001 - Inštalatér
SK NACE Rev.2: Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Inštalatér

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
stavebné a technické výkresy
(Výkresová dokumentácia inštalačných rozvodov v budovách.)
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
(Normy a predpisy týkajúce sa inštalatérskych prác.)
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
(Materiály na montáž a opravy inštalačných rozvodov, vrátane izolačných materiálov a výrobkov inštalačných rozvodov a zariadení.)
3
stavebné konštrukcie
3
bezpečnosť v stavebníctve
(Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci.)
3
spôsoby nakladania s odpadmi
(Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom, vrátane nebezpečného odpadu.)
3

Návrhy na doplnenie EKR
metódy a princípy prevádzky potrubných systémov
(Vodovodov, kanalizácií, plynovodov a pod.)
3
druhy inštalačných rozvodov
3
technológia montáže, údržby a opráv inštalačných rozvodov
(Rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vykurovania.)
3
zariadenia na inštalačných rozvodoch
(Meracie, ovládacie, regulačné a bezpečnostné zariadenia, ich druhy, funkcie a spôsoby fungovania.)
3
technológia montáže zariadení na inštalačných rozvodoch
3
pomôcky, ručné a mechanizované náradie, stroje a zariadenia v stavebníctve
(Spôsoby prípravy, použitia a údržby pomôcok, náradia, strojov a zariadení na inštalatérske práce.)
3
technológie a spôsoby izolácií inštalačných rozvodov a zariadení
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
čítanie výkresovej dokumentácie
(Čítanie výkresovej dokumentácie inštalačných rozvodov v budovách, schém a pracovných návodov týkajúcich sa odboru.)
3
voľba postupu práce, náradia, pomôcok a materiálov na zhotovenie, montáž, údržbu a opravy potrubí, armatúr a zariaďovacích predmetov
(Rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vykurovania.)
3
vykonávanie tlakových skúšok v rozvodoch plynu
3
kontrola a vykonávanie funkčných a tlakových skúšok potrubí, tlakových nádob a kotlov
(Z hľadiska funkčnosti, tesnosti, konečného vzhľadu a pod.)
3
ručné spracovávanie a strojové obrábanie inštalatérskych materiálov
(Vrátane úprav stavebných konštrukcií za účelom umiestnenia inštalačných rozvodov.)
3

Návrhy na doplnenie: EKR
montáž, údržba a opravy inštalačných rozvodov
3
montáž zariadení na inštalačných rozvodoch
(Montáž meracích, ovládacích, regulačných a bezpečnostných zariadení na inštalačných rozvodoch v budovách aj v napojeniach na vonkajšie rozvody.)
3
izolácie inštalačných rozvodov a zariadení
3
meranie a výpočet dĺžky potrubia a jeho zmeny
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE