NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
42604

Garancia
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Alternatívne názvy
Hlavný mechanizátor

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky zabezpečuje prevádzku výrobných poľnohospodárskych systémov. Rieši technologické a technické problémy súvisiace s prevádzkou poľnohospodárskej techniky a využívaním výrobných technológií v rastlinnej a živočíšnej výrobe so zreteľom na kvalitu produkcie, znižovanie výrobných nákladov a ochranu životného prostredia.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky riadi výrobné procesy pre racionálnu vyťažiteľnosť výrobných zariadení. Zabezpečuje aplikáciu dopravných, manipulačných a energetických zariadení a automatizovaných systémov v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Zodpovedá za údržbu, servis, životnosť a prevádzkyschopnosť strojov a výrobných zariadení, projektovanie techniky a technických zariadení. Zabezpečuje postupy a metódy hospodárenia a šetrenia s materiálmi a energiou vo výrobe v súlade s ekonomickými a ekologickými požiadavkami.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 1311 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve a lesníctve
SK ISCO-08: 1311004 - Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky
SK NACE Rev.2: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Manažér v poľnohospodárstve

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
finančné plánovanie
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
7
obchodné vzťahy
7
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
7
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
(Efektívnosť využívania strojov, materiálu, personálu a pod.)
7
personálny manažment
(Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.)
7
poľnohospodárska technika
7
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
7
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
7
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskej techniky
(Vrátane poľnohospodárskych strojov a zariadení.)
7
právne predpisy o životnom prostredí
7

Návrhy na doplnenie EKR
zásady ekologického poľnohospodárstva
7
základy marketingu, manažmentu a ekonomiky podniku
7
výrobné poľnohospodárske systémy
7
technická dokumentácia o poľnohospodárskej technike
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
zostavovanie plánov využitia strojov, údržby a zabezpečovanie prevádzkovej spoľahlivosti strojov a obnovy strojných prvkov
7
zabezpečovanie bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pri používaní poľnohospodárskej mechanizácie
7
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
7
prejednávanie bežných záležitostí a uzatváranie objednávok a zmlúv s obchodnými partnermi
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a predpisov s nimi súvisiacich
(V prevádzke výrobných poľnohospodárskych systémov.)
7
analýza trhových a dodacích podmienok a výsledkov rozborov trhu
(Vrátane projektovania techniky a technických zariadení.)
7
riešenie havarijných stavov a krízových situácií
(V prevádzke výrobných poľnohospodárskych systémov.)
7
organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
(Komplexné riadenie mechanizačného úseku.)
7
orientácia vo vyhláškach a technických predpisoch týkajúcich sa riadenia, obsluhy a bežnej údržby výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení
7
stanovenie požiadaviek typu a počtu poľnohospodárskej techniky
(So zreteľom na kvalitu produkcie, znižovanie nákladov a ochranu životného prostredia.)
7
technické zabezpečovanie technologických, dopravných a manipulačných operácií podľa potreby výroby (napr. stroje, súpravy, technologické zariadenia a pod.)
(Napr. stroje, súpravy, technologické zariadenia a pod., vrátane riešenia vzniknutých technologických a technických problémov súvisiacich s prevádzkou poľnohospodárskej techniky a využívaním výrobných technológií v rastlinnej a živočíšnej výrobe.)
7
realizácia investičnej činnosti do strojného výrobného zariadenia pri obnove strojového parku, ako aj v oblasti technologických zariadení stavieb
7

Návrhy na doplnenie: EKR
kontrola biologických a technologických procesov
7
plánovanie stratégie konkurencieschopnosti
7
plánovanie marketingových aktivít
7
zabezpečovanie prevádzky výrobných poľnohospodárskych systémov
7
zabezpečovanie postupov a metód hospodárenia a šetrenia s materiálmi a energiou v poľnohospodárskej výrobe
(V súlade s ekonomickými a ekologickými požiadavkami.)
7
dohliadanie na realizáciu procesu údržby, servisu, zachovania prevádzkyschopnosti strojov a výrobných zariadení
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE