NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

Alternatívne názvy
Riaditeľ prekladateľov a tlmočníkov Vedúci translátorov Šéf prekladateľov cudzích jazykov, externých prekladateľov Manažér pracovníkov v oblasti súdneho tlmočenia Vedúci pracovník súdnych tlmočníkov Riadiaci pracovník v oblasti prekladateľstva úradný

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva plánuje, riadi, koordinuje, kontroluje a hodnotí činnosť prekladateľov a tlmočníkov, formuluje a prehodnocuje pravidlá a pokyny súvisiace s výkonom profesie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
  • Výkon tohto povolania si nevyžaduje špeciálny certifikát, no väčšinou na pozícii riadiaceho pracovníka pracujú ľudia, ktorí predtým pracovali ako prekladatelia alebo tlmočníci a preto potrebujú doklad o štátnej skúške zo slovenského jazyka a príslušného cudzieho jazyka (úroveň C2) - Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 1439 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde neuvedení
SK ISCO-08: 1439001 - Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva
SK NACE Rev.2: Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Manažér v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
vedenie ľudí Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
cudzí jazyk
7
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
6
manažment
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
zásady a postupy prípravy a organizácie konferencií a seminárov
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
7
administratívne postupy zahraničných pracovných ciest
4
personálny manažment
7
finančný manažment
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
koordinácia autorov pri prekladoch z/do cudzieho jazyka a jazykových korektúrach textov
4
riadenie marketingovej stratégie organizácie/podniku/spoločnosti
4
spracovanie a uzatváranie autorských zmlúv
4
vykonávanie jazykových a štylistických úprav predložených textov, vrátane záverečnej redakcie textov
7
usporadúvanie textov rukopisov podľa pokynov, vrátane úpravy a zjednocovania terminológie
7
vyhotovovanie písomných prekladov odborných textov vyžadujúcich znalosť odbornej terminológie
7
tlmočenie z a do cudzieho jazyka - konzekutívne, simultánne a kabínové
7
koordinácia tlmočníkov a činností spojených s tlmočníckou činnosťou
4
zastupovanie záujmov organizácie v rámci udržiavania a rozvíjania dobrých vzťahov so strategickými partnermi
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE