NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Geológ (okrem banského geológa)


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
41449

Garancia
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Alternatívne názvy
Geologist

Charakteristika
Geológ (okrem banského geológa) skúma a vyhodnocuje procesy a produkty späté s litosférou Zeme (najmä časťou zemskej kôry), ojedinele aj vesmírnych objektov terestriálneho typu zahŕňajúce pevné, tekuté a plynné skupenstvo hmoty ako aj sily, procesy a javy, ktoré ich formovali spoločne s ich históriou a predikciou.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Geológ (okrem banského geológa) skúma predovšetkým stavbu zemského telesa so všetkými procesmi, ktoré ju formujú. Systematicky pristupuje k výskumu a prieskumu územia, na základe zberu vzoriek a ich laboratórneho spracovania sa vyjadruje k otázkam zloženia a vhodnosti územia na ďalšie hospodárske využitie. Vytvára geologické mapy rôznej mierky, interpretuje pozorovania z terénu, definuje geologické procesy a produkty.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)
    Špecifikácia:
    § 9 ods. 2 písmeno a až g, pričom odborná spôsobilosť sa priznáva aj na kombináciu písmen.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Univerzitné vzdelanie prírodovedného alebo technického zamerania.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

Poznámka:
§ 9 ods. 6 písmeno a

Klasifikácie
ISCO-08: 2114 - Geológovia a geofyzici
SK ISCO-08: 2114007 - Geológ (okrem banského geológa)
SK NACE Rev.2: Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Špecializované stavebné práce
Vedecký výskum a vývoj
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Geológ (geofyzik)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
geológia
7
tektonika
7
paleontológia
7
vulkanológia
7
petrografia
7
geologické práce v chránenom území
7
mineralógia
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
hydrogeológia
7
ložisková geológia
7

Návrhy na doplnenie EKR
inžinierska geológia
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vyhotovovanie podkladov potrebných na spracovanie popisov geologických a úložných pomerov danej lokality či územia
7
spracovanie podkladov na vykonávanie geologicko-prieskumných a sondážnych prác
7
vyhodnocovanie výsledkov geologicko-prieskumných a sondážnych prác
(Vrátane ich interpretácie.)
7
vedenie geologickej mapovej dokumentácie
7

Návrhy na doplnenie: EKR
zostavovanie geologických a tematických účelových máp
7
výskum, prieskum, hodnotenie, dokumentovanie a zobrazovanie zákonitostí geologického vývoja a geologickej stavby územia a geologické mapovanie
7
geologický výskum
7
ložiskový geologický prieskum
7
hydrogeologický prieskum
7
inžinierskogeologický prieskum
7
geologický prieskum životného prostredia
7
geochemické práce
7
geofyzikálne práce
7
vypracovávanie stanovísk ku vhodnosti územia na hospodárske využitie
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE