NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista geografického informačného systému


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

Alternatívne názvy
Geoinformatik, Špecialista GIS

Charakteristika
Špecialista geografického informačného systému zhromažďuje, analyzuje, integruje a publikuje geopriestorové dáta s využitím GIS aplikácií (desktopových, webových). Vytvára digitálne mapy, analytické výstupy, používa GIS softvér a súvisiace hardvérové zariadenia.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Analyzuje a rieši požiadavky v oblasti spracovania geopriestorových dát pomocou geografického informačného systému (GIS). Spracováva geografické dáta z rôznych zdrojov ako sú merania v teréne, satelitné snímky, letecké meračské snímky alebo mapové zdroje. Vytvára geodatabázy, analyzuje geopriestorové dáta na geografické štatistické spracovanie a ich začlenenie do dokumentov a správ. Vytvára digitálne mapové diela, analyzuje geopriestorové vzťahy na území, pripravuje metadáta a ďalšiu dokumentáciu. Orientuje sa v oblasti štandardizácie a geografického názvoslovia, GIS softvéru (vrátane otvorených softvérov), technickej infraštruktúry, hardvéru a počítačových sietí.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 2165 - Kartografi a geodeti
SK ISCO-08: 2165003 - Špecialista geografického informačného systému
SK NACE Rev.2: Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista geografického informačného systému

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
matematická gramotnosť Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
softvéry pre odborné aplikácie
(Softvér pri tvorbe GIS a 3D modelov terénu a objektov.)
7
kartografia a geodézia
(Zber a spracovanie dát využitím technológií Globálneho družicového navigačného systému (GNSS, GPS).)
7

Návrhy na doplnenie EKR
GIS nástroje a spôsoby ich používania
7
princípy digitálnej reprezentácie územia v GIS-e
7
metódy zberu a prípravy dát pre GIS
7
súradnicové systémy a ich transformácie
7
metódy ukladania a spracovávania dát v geodatabázach
7
transformácie dát a geopriestorové analýzy
7
metódy a princípy vizualizácie a kartografickej tvorby
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
analyzovanie dát geografických informačných systémov pre kartografickú tvorbu
7
meračské a výpočtové práce s využitím technológií gps v rámci vykonávania odborných geodetických prác
(Meračské práce a výpočty s využitím technológií GNSS (Globálny družicový navigačný systém) v rámci vykonávania odborných geodetických prác (zber a spracovanie dát).)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
používanie GIS softvéru
(Aktívne používanie minimálne jedného GIS softvéru, napr. ArcGIS, Cadcorp, Erdas, Geomedia, IDRISI, MapGuide, MapInfo, MicroStation, Smallworld, Surfer, Deegree, Geomajas, GeoServer, GRASS, gvSIG, Mapnik, MapServer, OpenLayers, QGIS, uDig.)
7
používanie databázových systémov
(Aktívne používanie minimálne jedného databázového systému, napr. DB2, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Spatial, PostGIS/PostgreSQL.)
6
používanie programovacích jazykov
(Aktívne používanie minimálne jedného programovacieho jazyka, napr. C++, C#, Flex, Java, JavaScript, PHP, Perl, Python, Ruby, Visual Basic.NET.)
6
zber a príprava dát pre GIS
(Meraním v teréne, zo satelitných snímkov, z leteckých meračských snímkov alebo z mapových zdrojov.)
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE