NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Aplikačný programátor


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
40484

Garancia
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

Alternatívne názvy
Programátor

Charakteristika
Aplikačný programátor vykonáva, prípadne riadi odborné činnosti v oblasti softvérového riešenia aplikácií. Implementuje softvérové aplikácie na rôzne účely napr. softvér pre masové používanie a špecificky zameraný vstavaný (embedded) softvér pre špecializované elektronické zariadenia.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Aplikačný programátor transformuje návrh softvérovej aplikácie na základe jej detailnej špecifikácie do podoby počítačového programu. Spolupracuje s analytikom, architektom a programátormi v tíme. Písanie programu vykonáva v zadanom programovacom jazyku, výsledkom čoho je zdrojový kód, ktorý následne kompiluje do podoby spustiteľného programu alebo aplikácie aj pre mobilné zariadenia. Zabezpečuje spracovanie softvérovej dokumentácie a manuálov k ich aplikácii a udržiavaniu. Poskytuje metodickú podporu a poradenstvo používateľom aplikácií.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Právne predpisy:


Poznámka:
Minimálne 6 mesiacov praktických skúseností s prácou v programovacích jazykoch.

Klasifikácie
ISCO-08: 2514 - Aplikační programátori
SK ISCO-08: 2514000 - Aplikačný programátor
SK NACE Rev.2: Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Programátor

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
prezentovanie Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6

Návrhy na doplnenie EKR
softvérové prostredie, operačné systémy
6
metodika systémovej integrácie
6
algoritmy v programovacích jazykoch
6
metodika na testovanie softvérových systémov
6
riadiace štruktúry daného programovacie jazyka
6
paradigmy vývoja softvéru
6
postupy a analýza užívateľských požiadaviek, podmienok a prostredí
6
metody tvorby technickej dokumentácie
6
zásady, metódy a postupy testovania aplikácií
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti informačných a komunikačných technológií
6
typy bezpečnostných opatrení na ochranu aplikácií
6
bezpečnosť softvérových systémov
6
informatika
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
asistencia projektovému manažérovi pri plánovaní vývoja aplikácie
6
spolupráca na technickom dizajne vybraných častí aplikácie
6
spolupráca na analýze požiadaviek na implementovanú aplikáciu
6
spolupráca na funkčných a technických špecifikáciách, zmenách definovaných špecifikácií v priebehu vývoja aplikácie
6
vývoj, analýza a implementácia aplikácií vo vybranom jazyku/prostredí/aplikačnom framework-u
6
implementácia, testovanie a odlaďovanie aplikačných modulov a komponentov
6
využívanie agilných metód vývoja - SCRUM
6
vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia a platformy
6
identifikácia a analýza možných technických problémov
6
vývoj, integrácia a údržba komplexných testovacích scenárov pre integráciu jednotiek v tíme
6
testovanie inštalácie a integrácie vyvinutého softvéru na rôznych operačných a aplikačných platformách
6
podpora a údržba existujúceho riešenia
6
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom
6
vývoj aplikácií pre vstavané (embedded) systémy, konfigurácia prostredia operačného systému a podpora periférií
6
tvorba vývojárskej dokumentácie pre vyvíjané riešenia a manuálov pre používateľov
6
odborné poradenstvo a zaškolenie členov tímu
6
vysokoúrovňové, nízkoúrovňové programovanie
(Práca na vstavaných (embedded) systémoch.)
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE