NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Systémový programátor


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
40481

Garancia
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

Alternatívne názvy
Developer, Junior programátor, Kóder, Programátor analytik, Samostatný programátor, Senior programátor, Vývojár

Charakteristika
Systémový programátor navrhuje, programuje a udržiava počítačové programy, aplikácie a riešenia na základe detailnej špecifikácie a vývojových diagramov. Vývoj aplikácie alebo programu vykonáva v zadanom programovacom jazyku, výsledkom čoho je zdrojový kód, ktorý následne kompiluje do podoby spustiteľného programu alebo aplikácie.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Systémový programátor pomáha projektovému manažérovi pri plánovaní projektu a sledovaní stavu projektu. Identifikuje a analyzuje možné riziká a technické problémy. Pripravuje vývojové diagramy popisujúce vstupy/výstupy a logiku programu, kódovanie, testovanie a ladenie funkčnosti programu. Tvorí dokumentáciu k vytvorenému programu a udržiava program funkčný. Testuje vyvíjanú aplikáciu resp. program, hľadá a odstraňuje nájdené chyby. Poskytuje metodickú podporu a poradenstvo používateľom programu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2512 - Vývojári softvéru
SK ISCO-08: 2512001 - Systémový programátor
SK NACE Rev.2: Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Programátor

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
matematická gramotnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
metódy tvorby technickej dokumentácie
6
softvérové prostredie, operačné systémy
6
softvéry pre odborné aplikácie
6
zásady, metódy a postupy testovania softvérov
6

Návrhy na doplnenie EKR
algoritmy v programovacích jazykoch
6
paradigmy vývoja softvéru
(Objektovo-orientované programovanie a pod.)
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti informačných a komunikačných technológií
6
postupy a analýza užívateľských požiadaviek, podmienok a prostredí
6
metodika na testovanie informačných systémov
(Unit, funkčné, integračné testy a pod.)
6
metodika modelovania informačných tokov, rozhraní, používateľov
(Unified Modeling Language, CASE a pod.)
6
metodiky získavania a popisu používateľských požiadaviek pri vývoji softvéru
6
riadiace štruktúry daného programovacie jazyka
(Cykly, funkcie, procedúry, typy premenných, štruktúry, triedy a pod.)
6
metodika systémovej integrácie
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
analýza opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
6
príprava rozborov a analýz na tvorbu technických projektov
6
vyhľadávanie kritických miest pri testovaní a ladení úloh
6

Návrhy na doplnenie: EKR
participácia na tvorbe návrhového, logického či fyzického modelu informačných systémov
6
voľba vhodných vývojových nástrojov/prostredia/paradigmy
6
testovanie implementovaných častí kódu, ladenie a odhaľovanie chýb
6
refaktorovanie kódu za účelom jeho optimalizácie
6
použitie overených praktík, implementácia návrhových vzorov
6
tvorba dokumentácie a anotácia priamo v kóde
6
pomoc projektovému manažérovi pri plánovaní projektu a sledovaní stavu projektu
6
identifikácia a analýza možných rizík a technických problémov
6
príprava vývojových diagramov
(Popis vstupov/výstupov, logiky programu.)
6
kódovanie, testovanie a ladenie funkčnosti programu
6
vyhľadávanie a odstraňovanie chýb
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
poskytovanie metodickej podpory a poradenstva používateľom programu
6
čítanie formálnych špecifikácií modelov informačných systémov
6
zabezpečenie systému proti nechceným útokom
6
systémová integrácia rôznych aplikácií (systémov) do jedného celku
6
zabezpečenie spracovania softvérovej dokumentácie a manuálov na ich aplikáciu a udržiavanie programu
6
implementácia softvéru/časti softvéru pre platformy v určených programovacích jazykoch
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE