NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Dispečer prevádzky cestnej infraštruktúry


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
40474

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Dispečer prevádzky cestnej infraštruktúry riadi činnosti na zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti pozemných komunikácií. Koordinuje a kontroluje prevádzku, výkon údržby a stav zjazdnosti pozemných komunikácií. Pracuje v režime nepretržitej prevádzky.

Podrobná charakteristika zamestnania:

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08: 3119006 - Dispečer prevádzky cestnej infraštruktúry
SK NACE Rev.2: Pozemná doprava a doprava potrubím
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik cestnej dopravy

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
tímová práca Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna
vedenie ľudí Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
predpisy v oblasti cestnej infraštruktúry
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
(Najmä zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
4
činnosti v oblasti správy, údržby a opráv cestnej infraštruktúry
(Spôsoby prevádzky a údržby pozemných komunikácií na zabezpečenie ich prevádzkyschopného stavu. Spôsoby zabezpečenia zjazdnosti vozoviek, vrátane technologických postupov zimnej údržby na zabezpečenie zjazdnosti pozemných komunikácií v zimnom období.)
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Návrhy na doplnenie EKR
postupy zabezpečovania a kontroly prevádzky a údržby pozemných komunikácií
4
predpisy a základné pojmy v oblasti informačného systému
(Predpisy upravujúce informačný systém v pôsobnosti rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, činnosti a povinnosti dispečera v rámci dispečersko-spravodajskej služby.)
4
postupy a spôsoby riešenia mimoriadnych udalostí na pozemných komunikáciách
(Spôsoby zabezpečenia uzávierok ciest, riešenia dopravných nehôd a pod.)
4
spôsoby použitia dopravných značiek a dopravných zariadení pri označovaní pracovných miest na pozemných komunikáciách
(Riešenie označovania pracovných miest na pozemných komunikáciách z dôvodu výkonu plánovanej údržby, rekonštrukcie, resp. inej stavebnej činnosti v telese cesty alebo v jej bezprostrednej blízkosti.)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
spracovanie prevádzkovej dokumentácie
(Vedenie prevádzkových záznamov o výkone údržby pozemných komunikácií, dokumentácie o priebehu služby a o mimoriadnych udalostiach, vedenie dispečersko-spravodajského denníka.)
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Návrhy na doplnenie: EKR
zabezpečovanie, koordinácia a kontrola prevádzky a údržby pozemných komunikácií
(Zabezpečovanie a koordinácia výkonu údržby pozemných komunikácií, kontrola ich zjazdnosti, dopravného značenia, bezpečnostného zariadenia a vybavenia. Zabezpečovanie odstraňovania prekážok v zjazdnosti pozemných komunikácií, spôsobených poveternostnými a klimatickými podmienkami v zimnom období.)
4
koordinácia prác pri mimoriadnych udalostiach na pozemných komunikáciách
(Pri uzávierkach ciest, dopravných nehodách a pod.)
4
spolupráca a súčinnosť so zložkami integrovaného záchranného systému
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE