NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
40472

Garancia
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách zodpovedá za vývoj a výskum v oblasti IT a/alebo komunikačných technológií. Zodpovedá za efektívnu implementáciu nových produktov, riešení a propozícií v oblasti IT a telekomunikácií a za dodržiavanie bezpečnostných štandardov. Sleduje nové trendy v oblasti vývoja informačných technológií a telekomunikácií, ktoré implementuje do praxe. Riadi tím špecialistov vo výskume a vývoji.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 5 rokov

Klasifikácie
ISCO-08: 1223 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti výskumu a vývoja
SK ISCO-08: 1223003 - Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách
SK NACE Rev.2: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Telekomunikácie
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Informačné služby
Vedecký výskum a vývoj
EKR: Úroveň 8
SKKR: Úroveň 8
ISCED: 864

Príslušnosť k povolaniu
Manažér v oblasti výskumu a vývoja

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
rozhodovanie Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
metódy tvorby technickej dokumentácie
8
softvéry pre odborné aplikácie
8
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
8
ekonomika podnikateľského subjektu
8
manažment pre stredných manažérov
8
telekomunikačný manažment
8
zásady vedenia pracovného kolektívu
8
postupy a metódy vedenia porád
8
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
8
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
8
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
8
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
8
druhy telekomunikačných vedení
8
telekomunikačná technika
8
rádiokomunikačná technika
8
technická prevádzka telekomunikácií
8
právne predpisy a základné pojmy v oblasti telekomunikácií
8
testovacie a diagnostické prístroje
8
mikrovlnná technika
8
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rádiokomunikácií
8
informatika
8
softvérové prostredie, operačné systémy
8
vlastnosti informačných systémov
8
analýzy užívateľských požiadaviek, podmienok, prostredí
8
zásady, metódy a postupy projektovania informačného systému
8
zásady, metódy a postupy testovania softvérov
8

Návrhy na doplnenie EKR
trendy vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách
8
právne predpisy a pojmy v oblasti autorského práva
8

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
analýza opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
8
stanovovanie harmonogramu prác a ich organizácia v oblasti riadenia a vývoja informačných systémov v organizácii
8
posudzovanie efektívneho usporiadania pracovných procesov
8
riadenie kontrol technických parametrov spojovacích zariadení, prenosových zariadení alebo diaľkových káblov a telekomunikačnej prevádzky
8
riadenie kontrol technických parametrov telekomunikačných systémov, telekomunikačných zariadení a telekomunikačnej prevádzky
8
stanovovanie technického rozvoja riadiacich technologických systémov a nastavovanie parametrov ich optimálnej prevádzky
8
príprava rozborov a analýz na tvorbu technických projektov
8
analýza a projektovanie aplikácií, vrátane návrhu databáz a integrácie so súčasnými systémami
8
vyhľadávanie kritických miest pri testovaní a ladení úloh
8
analýza a monitoring vývojových trendov v oblasti informačných technológií
8
analýza efektívnosti informačného systému, jeho spoľahlivosti a výkonnosti
8
navrhovanie a vypracovanie hardvérových štúdií a technických analýz problémov systémov informačnej techniky
8
riadenie tvorby dokumentácie podľa požiadaviek iso
8
koordinácia manažmentu kvality, normalizácie a skúšobníctva v organizácii
8
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
8
riadenie pracovníkov a prostriedkov interného/externého projektu
8
riadenie časového priebehu interného/externého projektu
8
riadenie nákladov a financovania interného/externého projektu
8
kontrola a rozhodovanie o úpravách komplexného interného/externého projektu v záujme splnenia jeho cieľov
8
spracovávanie interných smerníc a metodík pre oblasť politiky informačných technológií
8
spracovanie nových systémových požiadaviek a koncepcií spoločnosti v oblasti riadenia a vývoja informačných systémov
8
spracovávanie strategických plánov a vízií informačných technológií v rámci riadenia a fungovania informačného systému organizácie
8
spracovanie koncepcie spolupráce s inými útvarmi v rámci riadenia a vývoja informačných systémov v súlade s potrebami organizácie
8
autorský dozor, kontrola a pripomienkovanie projektov, legislatívy a koncepcií rozvoja v oblasti telekomunikácií
8
stanovovanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v oblasti telekomunikácií
8
sledovanie taktiky budúcich súperov a ich analýza
8

Návrhy na doplnenie: EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
8

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE