NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3979

Garancia
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Alternatívne názvy
Inžinier riadenia kvality vo výrobe nábytku, Manažér kvality vo výrobe nábytku, Quality Manager

Charakteristika
Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku riadi a zabezpečuje proces manažmentu kvality vo výrobnom procese. Koordinuje činnosti v oblasti riadenia kvality procesov vo výrobe nábytku. Navrhuje a organizuje zavádzanie systému kvality, navrhuje príslušné normy a predpisy. Riadi audit kvality a kontroluje činnosti spojené s výkonom monitorovania kvality a parametrov vstupov, polotovarov a finálnych výrobkov vo výrobe nábytku.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Riadi procesy kvality výroby od vstupnej cez medzioperačnú až po výstupnú. Analyzuje a vyhodnocuje proces kvality výroby a navrhuje potrebné opatrenia. Aplikuje moderné systémy manažérstva kvality, riadi vzdelávanie zamestnancov v oblasti manažmentu kvality. Kontroluje dodržiavanie technologických postupov, noriem a predpisov v oblasti riadenia kvality. Metodicky riadi kontrolórov kvality. Analyzuje príčiny a navrhuje nástroje na zvýšenie kvality a spolupracuje na riešení reklamácií.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08: 2141017 - Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
SK NACE Rev.2: Výroba nábytku
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista v oblasti spracovania dreva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby nábytku
7
materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
(Druhy materiálov, ich vlastnosti, spracovanie a použitie, spôsoby delenia, spájania, tvarovania a ich povrchovej úpravy.)
7
technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
7
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
7
manažment kvality
(Napr. manažment riadenia kvality, metódy a postupy kontroly kvality vo výrobe nábytku.)
7
štatistické metódy hodnotenia kvality
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
personálny manažment
(Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.)
7
priemyselná ekológia
7
typológia nábytku
(Druhy nábytku, jeho časti a názvoslovie podľa platných noriem.)
5
konštrukcia nábytku
5
stanovy a základné organizačné normy organizácie
7
normy a normatívy vo výrobe nábytku
(Napr. technické normy, podklady vo výrobe nábytku a pod.)
7
stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe nábytku
7
manažment procesu údržby a opráv vo výrobe nábytku
7
ekonomika a riadenie vo výrobe nábytku
(Manažment a rozvojové metódy riadenia, riadenie výrobných procesov, procesné riadenie a pod.)
7
druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia
7
normy súvisiace s manažérstvom riadenia kvality
(Normy súvisiace s manažérstvom riadenia kvality, ISO certifikáty napr. ISO 9001, ISO 19011.)
7

Návrhy na doplnenie EKR
postupy výroby a metódy normovania práce a pracovného výkonu
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Návrhy na doplnenie: EKR
riadenie a metodické usmerňovanie kontrolórov kvality v organizácii
(Usmerňovanie, motivovanie a hodnotenie zamestnancov.)
7
plánovanie, riadenie a kontrola kvality procesu výroby nábytku
(Vypracovávanie plánov kontroly kvality vo výrobe nábytku a pod.)
7
zavádzanie systému kvality vo výroby nábytku
(Spracovávanie návrhov technologických postupov, noriem, predpisov a smerníc v oblasti kvality vo výrobe nábytku. Aplikácia ISO certifikátov kvality (preukazovanie poskytovanej kvality výrobkov a služieb v oblasti výroby nábytku).)
7
monitoring kvality vstupov, polotovarov a výstupov vo výrobe nábytku
(Sledovanie parametrov kvality vstupných výrobkov, polotovarov a finálnych výrobkov vo výrobe nábytku.)
7
analýzy procesu riadenia kvality
(Sledovanie procesu riadenia, predpisov v oblasti noriem kvality riadenia a implementácia zmien do predpisov a systémov riadenia kvality výroby, vrátane navrhovania nápravných opatrení.)
7
riadenie auditu kvality vo výrobe nábytku
7
kontrola dodržiavania technologických postupov, noriem a predpisov v oblasti riadenia kvality
7
technické skúšky kvality v nábytkárskej výrobe
(Skúšky kvality materiálov, polotovarov a výrobkov vo výrobe nábytku, napr. skúška pevnosti materiálov a výrobkov v nábytkárskej výrobe.)
7
vyhodnocovanie výsledkov kontroly kvality
(Vypracovávanie posudkov a protokolov kontroly kvality.)
7
navrhovanie nových metód skúšania a overovania postupov skúšania nábytkárskych výrobkov
7
orientácia v normách a technickej dokumentácii v nábytkárskej výrobe
7
riadenie vzdelávania zamestnancov v oblasti manažmentu kvality
7
kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
konzultačná činnosť a technické poradenstvo pri zavádzaní systému kvality
(Spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie. )
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia