NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista údržby vo výrobe nábytku


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3963

Garancia
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Alternatívne názvy
Inžinier údržby vo výrobe nábytku, Odborný pracovník údržby vo výrobe nábytku, Vedúci údržby vo výrobe nábytku

Charakteristika
Špecialista údržby vo výrobe nábytku zabezpečuje proces opráv, údržby, inštalácie a nastavovania strojov, zariadení a výrobných liniek v nábytkárskej výrobe v zmysle technickej dokumentácie, potrieb a požiadaviek výroby. Plánuje a kontroluje náklady na údržbu strojov, zariadení a výrobných liniek.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08: 2141019 - Špecialista údržby vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
SK NACE Rev.2: Výroba nábytku
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista v oblasti spracovania dreva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
normy a normatívy vo výrobe nábytku
(Napr. technické normy, podklady vo výrobe nábytku a pod.)
7
stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe nábytku
7
prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
(V oblasti údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku.)
7
postupy automatického systému riadenia údržby
6
materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
(Druhy materiálov, ich vlastnosti, spracovanie a použitie, spôsoby delenia, spájania, tvarovania a ich povrchovej úpravy.)
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
personálny manažment
(Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.)
7
manažment procesu údržby a opráv vo výrobe nábytku
(Napr. kalkulácie, rozpočty, postupy vedenia porád, postupy a metódy vedenia pracovného kolektívu a pod.)
7
zásady projektovania technologických zariadení a výrobných systémov pri výrobe nábytku
(Optimalizácia a zostavovanie technológie, kapacitné prepočty a pod.)
7
technické kreslenie v strojníctve
(Zásady kreslenia a zobrazovania konštrukcií strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku.)
7
druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia
6
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
6
vývojové trendy strojného zariadenia
(Vo výrobe nábytku.)
7
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
(Princípy environmentálnych technológií, materiálov a pod. Výrobné technológie a ich dopad na životné prostredie.)
7
spôsoby a postupy nastavovania, prevádzky, údržby a opráv strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
(Diagnostika prevádzkyschopnosti strojov a pod.)
7
systémy elektrických pohonov/rozvodov strojného zariadenia
(Vo výrobe nábytku.)
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby nábytku
(V oblasti údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Návrhy na doplnenie: EKR
vedenie tímu zamestnancov v oblasti údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
(Riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov práce zvereného tímu v nábytkárskej výrobe.)
7
výber zamestnancov do tímu
7
plánovanie a kontrola nákladov na údržbu strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
(Spolupráca pri zostavovaní rozpočtu v oblastí údržby a sledovanie výdavkov rozpočtových prostriedkov v nábytkárskej výrobe.)
7
zabezpečovanie procesu údržby technologického zariadenia vo výrobe nábytku
(Operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo výrobe nábytku v zmysle technickej dokumentácie a podľa časového harmonogramu.)
7
kontrola prevádzkyschopnosti strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
7
plánovanie opráv, údržby, inštalácie a nastavovania strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
7
optimalizácia výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách údržby
7
návrh modernizácie a technických úprav strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
7
zabezpečovanie výberu, nákupu a dodávok strojov, zariadení, výrobných liniek a náhradných dielov pre stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe nábytku
(Posudzovanie potreby strojov a zariadení, ich špecifikácia, výber z ponúk a pod. Objednávanie nástrojov, strojov, strojného vybavenia, strategických náhradných dielov a dielov nevyhnutných na údržbu.)
7
tvorba štatistík a reportov súvisiacich s údržbou strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
(Spracovávanie štatistík a správ o údržbe na účely plánovania a úpravy údržbárskej činnosti a ich vyhodnocovanie.)
7
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentáciách súvisiacich s údržbou strojných zariadení vo výrobe nábytku
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie pri zabezpečovaní a plánovaní údržby strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
(Spolupráca s výrobným manažmentom, technickým personálom a kontrolórmi kvality za účelom riešenia problémov spojených s údržbou a návrhmi nápravných opatrení na vylepšenie prevádzkyschopnosti a technického stavu strojov a zariadení.)
7
zabezpečovanie odborných školení zamestnancov údržby vo výrobe nábytku
7
evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie
7
spolupráca s externými organizáciami/inštitúciami
(Napr. v oblasti zabezpečenia revízií, služieb, strojného zariadenia, náhradných dielov a pod.)
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE