NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3957

Garancia
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Alternatívne názvy
Majster, Supervízor

Charakteristika
Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe riadi a organizuje práce na vymedzenom technologickom úseku, pri vykonávaní úloh vyplývajúcich z realizácie operatívnych plánov v drevospracujúcej výrobe.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08: 3122005 - Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobe
SK NACE Rev.2: Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba nábytku
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik drevospracujúcej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
prezentovanie Elementárna
rozhodovanie Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
(Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.)
4
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
(Stroje na výrobu: reziva, veľkoplošných materiálov, nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a pod.)
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
(Normy týkajúce sa spracovania dreva.)
4
normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
(Drevospracujúca výroba: drevárska, nábytkárska, stavebno-stolárska.)
4
technológie výroby stavebno-stolárskych polovýrobkov a výrobkov
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
4
manažment pre majstrov
4
technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
4
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
4
technické kreslenie v oblasti spracovania dreva
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vedenie prevádzkovej dokumentácie drevospracujúcej výroby
4
zabezpečovanie plnenia operatívnych plánov v drevospracujúcej výrobe
4
riadenie a kontrola technologického úseku, optimálne využívanie výrobných a pracovných kapacít v drevospracujúcej výrobe
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v drevospracujúcej výrobe
4
spolupráca pri tvorbe výrobno-prevádzkových plánov v drevospracujúcej výrobe
4
posudzovanie a kontrola kvality výrobného procesu v drevospracujúcej výrobe
4
obsluha strojov a technologických zariadení v drevospracujúcej výrobe
(Napr. stroje na výrobu reziva, stroje na výrobu veľkoplošných materiálov, stroje na výrobu nábytku, stroje na výrobu stavebno-stolárskych výrobkov.)
4
orientácia v normách a v technických podkladoch v drevospracujúcej výrobe
4
voľba materiálu, technologických postupov, nástrojov, strojov a zariadení v drevospracujúcej výrobe
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v drevospracujúcej výrobe
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia