NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Stolár, výrobca nábytku


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3948

Garancia
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Alternatívne názvy
Nábytkár, Výrobca výrobkov z dreva

Charakteristika
Stolár, výrobca nábytku vyrába, montuje, opravuje nábytok a rôzne stolárske výrobky z dreva.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 7522 - Stolári - výrobcovia výrobkov z dreva
SK ISCO-08: 7522001 - Stolár, výrobca nábytku
SK NACE Rev.2: Výroba nábytku
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Stolár

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
rozhodovanie Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
3
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
3
technické kreslenie v oblasti spracovania dreva
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
3
normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
3
technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
3
technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
3
technológia lakovníckych a natieračských prác
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
(Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.)
3
nábytok
(Druhy, tvary, spôsoby konštrukcie a materiály.)
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby nábytku
3
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
obsluha vhodného protipožiarneho zariadenia
3
rozmeriavanie, výpočty a rozkresľovanie stavebno-stolárskych výrobkov
3
nakladanie s odpadom z nábytkárskej výroby
3
orientácia v normách a technických podkladoch na zhotovovanie stavebno-stolárskych výrobkov
3
voľba materiálu, technologických postupov, náradia, nástrojov, strojov a zariadení v nábytkárskej výrobe
3
nastavovanie, obsluha a údržba drevoobrábacích strojov, ručného elektrického náradia, strojov a strojných zariadení v nábytkárskej výrobe
3
montáž a kompletizácia nábytkárskych výrobkov
3
povrchová úprava stavebno-stolárskych výrobkov
(Napr. morenie, bielenie, voskovanie, imitovanie dreva, nanášanie tmelov, emailov, lakov a pod. strojom alebo ručne, hydrotermická úprava a ochrana dreva.)
3
výstupná kontrola, balenie a expedícia nábytkárskych výrobkov
3
rozmeriavanie, výpočty a rozkresľovanie interiérových prvkov
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia