NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3940

Garancia
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Alternatívne názvy
Triedič, Manipulant s drevom

Charakteristika
Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva riadi a obsluhuje stroje a zariadenia na manipuláciu surových kmeňov, skracovanie a triedenie dreva (guľatiny) v lesníckej a drevospracujúcej výrobe.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 8172 - Operátori zariadení na spracovanie dreva
SK ISCO-08: 8172001 - Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva
SK NACE Rev.2: Lesníctvo a ťažba dreva
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Operátor spracovania dreva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
samostatnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
(Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.)
4
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
(Stroje: manipulačné, skracovacie.)
4
technologické postupy spracovania dreva
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti lesného hospodárstva
(Normy týkajúce sa lesného hospodárstva.)
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
(Normy týkajúce sa spracovania dreva.)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
obsluha strojov a zariadení na manipuláciu, skracovanie a triedenie guľatiny
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení na manipuláciu, skracovanie a triedenie guľatiny
4
posudzovanie kvality a kontrola guľatiny v drevospracujúcej výrobe
4
príprava guľatiny na skracovanie a triedenie
4
triedenie a meranie guľatiny podľa hrúbkových stupňov a jej príprava do výroby
4
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií, vrátane zisťovania chýb v drevospracujúcej výrobe
4
odborné posudzovanie surových kmeňov na výrobu výrezov
4
príjem, triedenie a skladovanie guľatiny
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia