NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Operátor stroja na rezanie dreva


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3933

Garancia
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Alternatívne názvy
Strojník pre piliarske spracovanie guľatiny, Pásovkár, Rámovkár

Charakteristika
Operátor stroja na rezanie dreva nastavuje, vykonáva a kontroluje riadiaci proces prevádzky stroja pri poreze guľatiny.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 8172 - Operátori zariadení na spracovanie dreva
SK ISCO-08: 8172006 - Operátor stroja na rezanie dreva
SK NACE Rev.2: Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Operátor spracovania dreva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
(Normy týkajúce sa spracovania dreva.)
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
(Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.)
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
4
technologické postupy spracovania dreva
4
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
(Stroje na rezanie dreva na rezanie guľatiny (skracovacie, rozmietacie, omietacie), píla – rámová, pásová, uhľová - kotúčová, piliarske centrá a pod.)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
príprava vstupného materiálu (priemyselný výrez) na rezanie
4
obsluha strojov a zariadení na rozmietanie (rozrezanie) priziem
4
obsluha strojov a zariadení na rezanie guľatiny
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení na rezanie guľatiny
4
posudzovanie kvality a kontrola polotovarov (napr. prizmy) pri rezaní guľatiny
4
výstupná kontrola výrobkov z procesu rezania (napr. hranoly, fošne a dosky)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia